Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

La bónvoleco devas gvidi nin ankaü ce la elekto kaj ce la praktiko de nia profesio. Oni ne elektu tian profesion, en kiu oni vidas la plej bónan gajnon, sed tian profesion, én kiu oni vidas la plej bonan okazon, por igi sin mem utila. Ciu devas esti pli granda ol sia profesio, konsiderante gin kiel okazon por bonfari. Kie estas utila laboro, la gajno sekvos per si mem; kiu igas sin utila, estos igata utila. Ankaü oni neniam deziru la profesion de iu alia, sed ciam igu pli bona sian propran profesion. Nia idealo devas esti: kiel eble plej muite igi sin utila en utila profesio; nur tiu, kiu plenumas tion, estas sukcesinta.

Bónvoleco povas iri kune kun vera ambicio, sed ne kun. malgusta ambicio. Vera ambicio estas la deziro, esti farinta sian devon dum sia tuta vivo, la deziro, vivadi senmakule, la sopiro, esti nesubacetebla, neniam iun flati, ne ricigi sin je Ia kostoj de aliaj kaj neniun trompi per kio ajn, unuvorte: meriti kaj postlasi bonan nomon. Malgusta ambicio estas la tendenco, okupi altajn oficojn, ankaü tiujn, por kiüj oni ne posedas la kapablon aü por kiuj oni ne havas tempon, kaj sajnigi ion, kio oni ne estas. -

Bónvoleco devas iri kune kun liberec-amo, sed ne kun troigita liberec-amo. Liberec-amo estas la sopiro,. obei nenion aü neniun krom la memaltruditia devo. Troigita liberec-amo estas la sopiro, nenion aü neniun obei, ec ne la memaltruditan devon. Aliajn oni lasu liberaj, kiel oni mem deziras esti lasata libera. Bónvoleco ne iru kune kun regemo. Libereco estas la sola kadro, en kiu la pentrajo de 1' bónvoleco povas bone aspekti.

Bónvoleco devas iri kune kun honorsento. La bonvolulo ne toleru cion. Li ne toleru tion, kio malpliigas lian estimindecon. Sed honorsento ne degeneru en ekscitebleco, aü kulpigemo. Oni ne konsideru ion kulpa, kio ne estas dirita kun la celo ofendi. Prezentatajn senkulpigojn oni devas akcepti kiel eble plej muite. Oni ne bezonas kompensi ofendon per provoko. Oni ne plu parolu al la ofendinto. Se necese, oni forlasu lian societon. En Ia plej ekstrema okazo oni faru alvokon al honorjugantaro, aü, se tio ne estas ebla, al la jugisto.

Ne sole al fremduloj, sed ankaü al samhejmanoj oni estu bonvola. Kelkaj homoj estas eksterhejme la bónvoleco mem kaj hejme Ia nebonvoleco mem. Aliaj homoj estas en hejmo

10

Sluiten