is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijziging in statuten van Nederlandsche naamlooze vennootschappen en het recht om daartegen op te komen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

stad exploiteert een maatschappij een paardentram. Nu krijgt de stad behoefte aan vlugger verkeer. In een algemeene vergadering wordt dit punt besproken.

Een ieder is het er over eens dat de naaml. venn. door wijziging in het doel niet anders dan gebaat kan worden. Met algemeene stemmen wordt dan door de algem. verg. besloten het doel om te zetten in een exploitatie van een electrische lijn Wat wil echter het geval ? De toestemming ontbreekt nog van enkele aandeelhouders, die men met geen mogelijkheid weet op te sporen, aangezien de aandeelen aan toonder luiden.

Wat zeggen nu Lyon-Caen et Renault? Het doel eener naaml. venn. is conform den wil der aandeelhouders, een bepaling van dermate groot gewicht, dat het in strijd zou zijn met hun bedoeling, indien de algem. verg. er toe overging deze bepaling te wijzigen. Alleen de toestemming van al de aandeelhouders vermag daarin verandering te brengen. Het is bijna overbodig te wijzen op de verschillende bezwaren, waartoe deze redeneering leidt. In de eerste plaats is in dit geval het verkrijgen van de toestemming van al de aandeelhouders een practische onmogelijkheid.

De naaml. venn. zal zich dus een goede gelegenheid om zich te ontwikkelen moeten laten ontglippen en misschien zal dit tevens het begin zijn van haar ondergang.

Maar in de tweede plaats voert de redeneering van L.-C. en R. tot een ongerijmdheid:

De algem. verg. is immers bevoegd tot wijziging