is toegevoegd aan je favorieten.

De concentratie in het bankwezen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

292

DE ROL DER CONCENTRATIE IN HET

houden over den opbouw van cheque- en giroverkeer en over de tallooze technische bijzonderheden daaraan verbonden *) willen wij toch niet nalaten in dit verband nog even er op te wijzen, hoe de ontwikkeling van het chequeverkeer en in het algemeen van de metaalgeld sparende betalingsmethoden de concentratie in het bankwezen sterk in de hand hebben gewerkt. Het Engelsche bankbedrijf levert hiervan wel het meest sprekende voorbeeld. Niet voor niets toch noemt Bagehot de Engelsche bankenchèquer paying-banks en niet voor mets dragen deze zelfde Engelsche banken er nauwkeurig zorg voor, dat haar hquiditeit op geen enkele wijze gevaar loopt en dat haar bedrijf geen belangrijke afwijkingen vertoont van dat der andere groote mstelling, welker taak in de schepping en instandhouding eener fiduciaire circulatie is gelegen a). Meer en meer zijn de banken zoodoende geworden tot cenv tra van het betalingsverkeer, tot concentratiepunten van de aangesloten individueele huishoudingen. En naarmate deze conce»-: tratie verderen voortgang maakte, bleken de banken beter te ben antwoorden aan haar roeping als propagandisten voor snellere kapitaalvorming en intenser productie. Iedere vergrooting der bestaande betalingsgemeenschappen beduidde op deze wijze een verruiming der mogelijkheid voor minder kapitaalkrachtigen om- met kans op slagen aan het productieproces deel te nemen. Wij toonden elders aan, dat de techniek van het chèque- en I giroverkeer mede in de richting van een numerieke uitzetting van de giro-gemeenschappen werkzaam was en dat een ontwikkeld verrekeningsverkeér alleen denkbaar was bij een ineen betrekkelijk gevorderd stadium verkeerend grootbankbedrijf, aangezien het voordeel der arbeidsbesparing, verkregen door de geringe moeite aan interne overboekingen verbonden, en de vertrouwensfactor onvermijdelijk samenhingen met de grootte van het reeds bestaande giro-centrum.

Houdt men deze verschillende punten in het oog, zoo zal het weinig toelichting behoeven, dat de bankconcentratie aan de rol der banken als centra van het betalingsverkeer een actualiteit verleende,welkenTverschillende opzichten dezelfde problemen moest doen

*) Hiervoor moge verwezen worden naar het voor kort verschenen werk van Dr. F. Schmidt: Der bargeldlose Zahlungsverkehr in Deutschland und seine Förderung, Leipzig-Berlin 1917.

») Zie Mr. G. W. J. Bruins in Economisch-Statistische Berichten van 4 Oct. 1916.