Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

En ik geloof zoowaar, dat de Lotisicobestuurders, die lazen, dat de bekendmaking. uitsluitend diende om de belanghebbenden bij de Staatsloterij voor schade te vrijwaren, vol vreugde deze galanterie van Z.Exc. den Minister van Finantiën lazen. Want wie waren grooter belang', hebbenden bij de Staatsloterij? wie werden meer dan Lotisico voor schade gevrijwaard?

En als de Koninklijke goedkeuring nu niet juist een jaar of twee jaar geleden aan de statutenwijziging onthouden was en de kapitaalsuitbreiding van Lotisico niet onmogelijk had gemaakt, wie weet of Lotisico aan de schatkist niet een mooi pakket van haar „first preferred stock" had aangeboden!

Maar laten wij de spotternij ter zijde en nu, weer sober en feitelijk, den gang van zaken volgen.

Lotisico stelde naar aanleiding van de bekendmaking van den Directeur der Staatsloterij een advertentie in vele dagbladen, waarvan ter vergelijking met de straks af te drukken circulaire, ik den tekst in extenso zal weergeven :

Lotisico.

„De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Verzekering „van Risico in Loterijen te 's-Gravenhage vestigt de aandacht van belanghebbenden op het feit, dat de Neder„landsche Staatsloterij is geschorst en dat de bestaande „usantiën zijn gewijzigd. Op grond hiervan is artikel 4 der „voorwaarden van verzekering in werking getreden, zoo„dat alle polissen ter conversie aangewezen zijn. Met de „inlevering ter conversie zijn belast de Maatschappij tot „Exploitatie van het Administratiekantoor Haighton & Co. „en de Bank voor Handel en Nijverheid te 's-Gravenhage. „Houders van polissen, welke niet binnen den tijd van „twaalf maanden na de dagteekening dezer advertentie ter „conversie zijn aangeboden, hebben onherroepelijk elke „aanspraak op schadeloosstelling verbeurd. In de plaats

Sluiten