is toegevoegd aan je favorieten.

Nota betreffende de afdeeling Koerintji. De Minangkabausche Nagari

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

Bladz.

De kato nan ampès (166—167); De oendang-oendang nan ampèt (167); Oendang-oendang nan salapan (167); Oendang-oendang nan doeo balèh(167); Adat tariët (167); Algemeene wettelijke bepalingen omtrent adatrechtspraak (168); Gewestelijke wettelijke bepalingen (168—169); Tegenwoordige beteekenis van de adatrechtspraak in de streken niet gelaten in het genot van eigen rechtsbedeeling (169— 170); Het Minangkabausche strafwetboek (170 —172); Soorten van boeang (172—174); De weg van rechten (174 —175); Welke zaken worden berecht? (175— 177); De adatrechtspraak in de landen, gelaten in het genot van eigen rechtspleging (177—178); Godsdienstige rechtspraak (178); Soempah pirU (178 - 179).

Zesde hoofdstuk, rechtspersoonlijkheid 180—182

De elementen voor rechtspersoonlijkheid (181).

Zevende hoofdstuk, Urgentie van nadere regeling 182—186

Gemeentelijke credietinstellingen (182); Regeling vermogenswezén (182—183); Regeling van de positie van het nagarihoofd (183); Het afschaffen van den panghoeloe kapalö (183— 184); Splitsing en samenvoeging van nagari's (184); Is een uniforme nagari-regeling voor het gewest mogelijk? (184—185); Welke vorm van regeling is gewenscht? (185); Slotwoord (185).

BIJLAGE.

Nota over de afschaffing van den panghoeloe soekoe rodi en het plaatsen van

den panghoeloe kapalo in de zuivere positie van volkshoofd 187—193

Bronnen betreffende de afdeeling Koerintji.

Memorie van overgave betreffende Koerintji van den Controleur A. Ph. van Aken dd. 9 April 1914.

Nota van overgave betreffende Koerintji van den Controleur H J. Bernelot Moens

dd. 18 April 1910. Koloniale verslagen van af 1872.

Contract met Djambi en Onderhoorigheden dd. 28 Mei 1888.

Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau, afl. III en IV.

Jaarverslag van den Topographischen Dienst in Nederlandsch-Indië 1906.

Jaarboek van het Mijnwezen in Nederl. Oost-Indië 1910 „Verhandelingen".

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land en Volkenkunde, deelen XXXIX en XLIV.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, vijfde volgreeks, achtste deel.

Het rechtsleven bij de Minangkabau'sche Maleiers door Mr. G. D. Willinck.

De verspreide geschriften van Prof. Dr. G. A. Wilken, verzameld door Mr. F. D. E. van Ossenbruggen.

Een huwelijk bij de Minangkabau'sche Maleiers, door J. C. van Eerde.

The history of Sumatra, door William Marsden.

De Oost-Indische cultures, door Dr. K. W. van Gorkom.

Adatrechtbundels.

Het adatrecht van Nederlandsch-Indië door Mr. C. van Vollenhoven. De talen en letterkunde van Midden-Sumatra, door A. L. van Hasselt.