is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gevoel in de Heilige Schrift

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De voorwerpen van bekommering.

De objecten vam bezorgdheid zijn deels gunstige, deals ongunstige. Im het N. T. wordt de term „merimmia" im m. v. vertaald1 door zorgvuldigheden. Deze staan parallel met den rijkdom en de wellusten des levens, die het 'goede zaad van Gods Woord verstikken. (Luc. 8 vs 14; e. 21 vs 34). Hiertegenover staat de zorg van al de gemeenten, die Paulus dagelijks overvalt (2 Cor. 11 vs 28). Soms wordt het w. w. m e r i m na ö versterkt door de praep. „pro" (Mc. 13 vs 11). Zorg voor eten, drinken, kleederemi is wei goed, maar als ze ontijdig is, wondt ze verkeerde bezorgdheid (I Cor. 10 vs 31). Daartegenover staat de goede bezorgdheid voor de armen (Joh. 12 vs 6), voor 'ballingen (I Sam. 20 vs 34), voor de zondestraf (Ps. 38 vs 19), voor den welstand der Kerk (Joz. 22 vs 24; Am. 6 vs 6), voor kinderen (I Sam. 9 vs 5; 2 'Sam. 19 vs 2).

De voorstellingen vam een doel, die de impuls doen stijgen tot begeeren, zijn ook bier alle aanschouwelijk, uit percepties en herinneringselementen opgebouwd. De bezorgdheid als vrees behoort tot het hart, „Bekommernis in het hart, 'buigt het neder". (Spr. 12 vs 25). Zoodra de impuls stijgt tolt begeerte, wordt de bekommernis aan de ziel toegeschreven, gelijk blijkt uit Job 30 vs 25. „De vreeze des doods dooT geheel het leven" XHebrj' 2 ve 15), is bezorgdheid van het hart; de vrees van David, hoe de ark des Heeren tot hem zou komen (2 Sam. 6 vs 9), is 'bezorgdheid van de ziel.

De 'term „vrees" is hier gebezigd van de primaire . emotie, want deze gaat uit van een bepaalden toestand van de opmerkzaamheid, n. 1. de indruk van iets, dat onze belangen (interesse) schaadt. Hier bij de bezorgdheid' zijm echter bepaalde voorstellingen, zij het ook alleen aanschouwelijke, aanwezig. A. Bain brengt deze ideeën in verbamd met onkunde en daaruit ontstaande angst voor de machten der matuur.1) Bezorgdheid is dam vrees, verbonden met een voorgevoel van gevaar. Bij den storm op zee was de bekommernis van de Apostelen (Mc. 4 vs 38 )echter niet die van onkundigen, maar van visschers, die de matuurelementen uit ervaring kenden. Bain maakt geen onderscheid tusschen het leven bij dem geest (de impuls) en het leven bij den' wil, em daardoor verwart hij voorgevoel en bezorgdheid.

4. De gevoelstoestand bij bekommering.

Het kenmerk van de gevoelselementen, die het begeeren begeleiden, is onrust. Treffend wordt de onrust van Damascus, terwijl de vijand nog ver is, vergeleken bij de onirust van de zee (Jer. 49 vs 23). Jacobus heeft hetzelfde beeld van het ongeloovig of twijfelend begeeren, waarbij het hart als

*) The Emotions and the WiU, p. 163.

117