is toegevoegd aan uw favorieten.

De dokter en de geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

DE DOKTER.-

de recepten in een boek, dat in de apotheek op de toonbank lag. Met de scheiding van de geneeskunde en de artsenijbereidkunde, welke zich in de XVIde en de XVIIde eeuw in de Hollandsche steden voltrok, kwamen ook de receptenbriefjes in zwang. We hooren er tenminste van in tal van stedelijke verordeningen dier dagen. Vele medici bleven echter, hoewel dit in de meeste plaatsen verboden was, hun eigen medicamenten klaar maken, of in elk geval leveren, ten deele waarschijnlijk om der profijte wille, maar ook wel om hun recepten, waaronder vaak beproefde geheimmiddelen, niet bekend te doen worden. Trouwens de apotheken lieten in die dagen vaak maar al te veel te wenschen over en de medici waren er niet immer zeker van, dat de patiënten werkelijk dat ontvingen, wat zij voorschreven. Ook hierop beriepen de doctoren zich in hun strijd met de apothekers, die de vrijbuiterij der doctoren op hun gebied zochten tegen te gaan. Maar de apothekers traden eveneens dikwerf buiten hun eigenhjk vak en op medisch terrein, wat weer tot protesten der medici en vermaningen der overheid leidde. Zoo waren die tijden vol wrijvingen tusschen medici en apothekers, waaraan dan beide categorfèn schuld hadden.

Aangaande de salarissen geeft dr. Schotel op, dat het jaarlijksch honorarium van de beide ordinaris-stadsmedicijnen te Dordrecht jaarlijks 200 £, en van de beide extra-ordinaris-medicijnen 72 £ was. In den Haag kreeg de stadsdokter ook 200 pond, de stadschirurgijn 80 pond. Te Arnhem ontving de stadsdoctor 100 later 200 gulden, te Utrecht ontvingen de stadsdoctoren in 1705 elk / 75. Voor het bezoek brachten zij den minvermogenden 4 stuivers, den dèftigen burger een scheUing, in de XVIIIde eeuw 50 cent in rekening. Predikanten, advocaten en apothekers werden om niet behandeld.

De oude geneesheeren waren meer gezocht dan de jonge, van wien Van Beverwijck niet zeer vleiend getuigt, dat hij „na de sieckten, daer hy over gaet, slaet als een blinde na 'tey". In sommige