Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder die omstandigheden lag het in den aard der zaak, dat' ik slechts weinig tijd voor de akademische studie bestemde. Met groote erkentelijkheid zie ik terug op den steun van den hoogleeraar en herdenk ik de persoonlijke betrekking, die aan de Groningsche universiteit tusschen professoren en studenten bestaat.

In het bijzonder zullen mij in herinnering blijven de colleges van Prof. Kosters, die zoo ruim stof tot nadenken opleveren. Ook menig partikulier onderhoud, waarbij over het burgerlijk recht werd gesproken, was mij een heilzame prikkel tot dieper nadenken.

Toen ik na mijn doctoraal snel op stellingen wilde promoveeren, was het Professor Kosters, die mij daarvan terughield en mij overhaalde tot een werk, dat ten slotte tot den omvang van eene dissertatie, hoe bescheiden ook, aangroeide.

Nu ik sta aan het einde van den weg, dien ik na mijn doctoraal examen slechts noode heb betreden, voel ik diepe erkentelijkheid tot den welwillenden leidsman, die mij er toe heeft gebracht een speciale studie ter hand te nemen.

Al mogen de volgende bladzijden de duidelijke sporen dragen van te zijn het werk van een nieuweling in het vak, ik vertrouw, dat de tijd, aan dit werk besteed, voor mijn juridische ontwikkeling niet geheel vruchteloos zal zijn geweest.

Sluiten