Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRO

Generaal, dan is het die van de massa Nederlanders, die voor bijzondere gevallen, — in strijd met den wil van de wet 1 — gebruik maken of gebruik gemaakt hebben van de hulp van „onbevoegden". Hoevele brieven en blijken heb ik daarvan niet ontvangen 1 Er zijn daaronder vele zeer verstandige menschen, die volkomen goed kunnen oordeelen. Lieden, die volstrekt niet blind zijn voor de groote diensten der medische wetenschap. Maar toch verklaren zij in allen ernst, in bepaalde gevallen bij de behandeling door eenen „onbevoegde" meer baat te hebben gevonden, en in 't vervolg, — voor dergelijke bepaalde gevallen — die weer te wenschen.

En ik mag er in dit verband alvast op wijzen dat de doktoren, de artsen, eigenlijk gezegd van den omvang en van de resultaten zich géén oordeel kunnen maken, omdat zij er bij uitstek niet over op de hoogte worden gehouden. Verscheidene malen is het mij voorgekomen, dat iemand mij heeft gezegd: „toen ik zag dat het met den dokter niet opschoot, heb ik het met X. (eenen onbevoegde) geprobeerd, fk heb dit niet aan den dokter verteld, maar diens voorschriften eenvoudig niet langer opgevolgd. Mijne genezing dank ik aan den ander".

Doch wanneer de Regeering daarnaar eens eene enquête wilde doen instellen, en voor goede beoordeeling der kwestie moest men dit eigenlijk doen, dan zou men wel een zeer merkwaardigen indruk krijgen.

Het zou bewijzen, dat ons wettelijk artsenmonopolie op eene ongekende wijze ontdoken wordt. Ontdoken ? Ter zijde gezet door het publiek zelf! Maar dit blijft natuurlijk een onbevredigende toestand, omdat het volkomen rechtsonzekerheid is.

De wetgever mag nu niet doen, wat helaas van medische zijde te gemakkelijk gedaan wordt: iederen „onbevoegde" voor een „kwakzalver" en een „bedrieger"; iedereen die de mogelijkheid van hulp door een vertrouwden „onbevoegde" niet onmiddellijk verwerpt, voor een „gek", of een „domoor"; en iedere zoo vermelde genezing voor „verbeelding" of „hocus pocus" verklaren.

Er zijn blijkbaar zeer serieuze, degelijk werkende „onbevoegden", die even weinig met een boerenbedrieger gemeen hebben als een gewone arts.

Er zijn niet weinigen, volwassenen, die nu eenmaal de vrijheid 8

Sluiten