Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

ook orgelbespelingen plaats, met het doel de kas voor het orgel te stijven; zij moesten echter door gas- en brandstofrantsoeneering worden stopgezet.

Het ijverige kerkeraadslid, de heer Hintze, was ons intusschen door den dood ontvallen; hij nam vele beslommeringen voor deze orgelbespelingen op zijn schouders, en was steeds bij den kaartverkoop aanwezig. Voor het vele dat hij voor het goede doel gedaan heeft, zij hem van deze plaats nog een stille hulde toebedacht!

In 1918 echter werd de zaak krachtiger aangevat en kwam de stichting „Het Orgelfonds der Evangelisch-Luthersche gemeente te 's-Gravenhage" tot stand,*) die er in geslaagd is, met de hulp van velen in en buiten de gemeente de groote som bijeen te brengen, die, naast een belangrijk subsidie van rijkswege, noodig bleek te zijn om een afdoende restauratie en tevens een zeer wenschelijke uitbreiding aan ons orgel tot stand te brengen. Met dit werk dat dus bestemd is de sluitsteen te zijn van de in 1911 ter hand genomen restauratie van het inwendige van ons kerkgebouw, is in de laatste dagen van April (de werkzaamheden in het kerkgebouw zijn in het begin van Juli aangevangen) een begin gemaakt en thans de werkzaamheden voltooid.

Acht en twintig jaren geleden was het instrument het laatst gerestaureerd en werden de toenmaals bestaande frontpijpen vernieuwd, waarschijnlijk omdat zij door tinpest waren aangetast.

Het bestuur der stichting — ik ontleen hier het een en ander aan het artikel geteekend J. Th. V. in onze Gemeenteblaadjes van Juni 1921 — stond aanstonds voor een groote moeilijkheid. Het oude orgel, waarvan de klankkleur (timbre) de voortreffelijke achttiende-eeuwsche eigenschappen bezit die men zoo noode in moderne instrumenten mist, wilde men

*) Het Bestuur dezer stichting bestaat uit de heeren: J. Th. Viehoff, Ds. H. C. Zwahler, Ds. J, W. K. Hoevers. R. J. Happel, J. H. Loewer en J. S. Lenaert Wagner. Ds. A. C. Schade van Westrum heeft tot in 1918. Dr. A. E. F. Junod en de heer J. W. F. S. Middelbeek to: in 1919 deel uitgemaakt van het bestuur.

Sluiten