Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

491

VUOKWAPBSWBT

deze politici slechts onbetrouwbare hulptroepen, die haar meermalen in den opmarsch naar een betere maatschappij voor de voeten loopen. 5 •

Nu volgen ons ten slotte de vnjz^demokraten doorgaans wel. Met de socialisa^jTbeginnen zjj ook reeds op een ietwat beteren voet te komen. Doch door haar konservnowiseh terrein is toch de vrijz.-dem. pastij voor Ons gerpartij zonder meer, die wij krachtig hebben te bestrijden. Zonder onze stuwkracht waren zij niets en een arbeiderspartij worden zij nooit. Afdwalen naar dergelijke groepen kunnen slechts onnadenkende kleine burgers. Hun eenige troost in arbeiderskringen, het Alg. Ned. Werklieden-Verbond, is ter ziele gegaan. Moge ook de kleine burgerij en de klasse der huurboeren slechts bij de S. D. A. P. steun zoeken in den zwaren strijd. Halfslachtige hervormers baten niet in den grooten strijd onzer dagen.

VUURWAPENWET.

Dit is één der produkten van de revolutionaire tijden in 1918, 11 April 1919 werd een ontwerp ingediend, „houdende voorziening op het stuk van vuurwapenen en munitie". Onder vuurwapenen worden „mede verstaan bommen, handgranaten en dergelijke voor het ontploffen of voor het verspreiden van verstikkende gassen bestemde vuurwapenen, zoomede vlammenwerpers", ook onderdeelen van vuurwapenen. De Kroon behoudt zich volgens art. 2 voor, den in-, uit- en doorvoer, benevens het vervoer van wapenen en munitie te verbieden. De hoofdzaak is, dat de bevoegdheid tot het hebben van een wapen enkel toekomt aan overheids-organen of aan degenen, die haar diénen, voorts slechts aan personen, die volgens de Wapenwet van 3 Mei 1890 vergunning hebben om op den openbaren weg of een publieke plaats wapenen te dragen (met verlof van den Comm. der Kon.) of ten slotte aan personen, die een alg. schriftelijke machtiging van het hoofd der politie (burgemeester of komm. van politie) hebben om wapenen te bezitten. Verkoopers van wapenen moeten registers aanleggen van den verkoop en mogen slechts verkoopen aan gewone burgerlijke personen, die een machtiging toonen, terwijl onbevoegden ook niet bommen enz. mogen vervaardigen. De straffen zijn niet mis: 2 maanden, 4 jaren of geldboete enz.!

Ofschoon de sociaaldemokraten van deze barbaarsche. gruwelijkheden niets moeten hebben, konden zij toch, toen 20 Mei 4949 dit ontwerp aan de orde kwam, hun stem er niet aangeven. Schaper zei ervan: *

„In het algemeen zijn wij niet tegen beteugeling van de vrije bewapening. Wj» kunnen die niet onbepaald goedkeuren. Ik heb het ook toegejuicht, dat in het tweede wetsontwerp wordt ver-

Sluiten