Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

495

WEIGERING MILITAIRE DIENST

WEIGERING MILITAIRE DIENST.

17 Februari '22, toen v. Zadelhoff en v. Ravesteijn interpelleerden over de zaak-Groenendaal, betoogde de laatste, dat in Rusland sedert 1919 de religieuze dienstweigeraars worden vrijgesteld. Van andere werd niet gerept. Gesteld dus, dat de «talen juist zijn. dan zou een Hendrik Groenendaal er niet mee geholpen zijn! Van Zadelhoff verzuimde niet, daarop de aandacht te vestigen. Voorts protesteerde hij tegen de starre houding van den minister v. justitie, die .Groenendaal niet wil vrijlaten, ofschoon een ontwerp voor deze zaakin aantocht is.

(Men zie voorts onder „Leger en Vloot bij Dienstweigeraars). Het ontwerp, dat 17 Febr. 22 inkwam, was zeer onvoldoende.

WERKLOOSHEID EN WERKLOOZENZORG,

De werkloozenverzekering (zie aldaar) is in den tegenwoordigen tijd niet toereikend om de arbeiders tegen den nood wegens werklooshèïd'te beschermen. De malaise doet zich o***al gevoelen; ook in landen, waar geen beperkende arbeidswet bestaat, tellen de werkloozen^Mj millioenen. Reeds in den zomer en den herfst van 1921 was de werkloosheid 'trVter de ganscne wereld groot, hetgeen uit het volgend lijstje b&jM)''-'''

Amerika op 16 Sept. pl.m. 6.000.000.

Engeland op 16 Sept. pl.m. 1.500.000

Italië op 1 Aug. pl.m. 415.000

België einde Juni pl.m. 150.000 •Duitschland Sept. pl.m. 400.000 ; r2Niftserland op 8 Aug. pl.m. 55.600

Tsj. Slowakije'Juli pl.m. 33.500

Zweden in Juli 28 pet.

Denemarken einde Aug. pl.m. 171,2pct.

Canada einde Juni pl.m. 13 pet.

Volgens het Maandschrift van het Centr. Bur. v. d. Statistiek waren er in ons land van de 352.000 arbeiders waaromtrent gegevens werden verstrekt, in de laatste week van Juli reeds 20.837 werkloozen en 7440, die korter dan gewoonlijk werkten (hierbij is het landbouwbedrijf niet medegerekend).

Ttt #atrhndhium" van 3 Nov. '21 kwam een uit het „Centrum overgenomen partikulier sefeijven uit Amerika voor, waaftn bitter geklaagd wordt over de werkloosheid wegens de Duitsche konkurrentie. De schrijver zegt o.a.:

De toestand voor dezeö-winter wordt als zeer ernstig beScnOuwd. Sociale wetgeving ter bescherming van den arbeider is hier verre ten achter b ij West-Europa en een werkman, die aan de deur wordt gezet en geen ander werk kan vinden, is, zoo hij geen middelen meer bezit, eenvoudig aangewezen op publiek medelijden en liefdadigheid.

Sluiten