Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

509

DB HUURKOMMISSIEWET

de oude huizen zou worden gestort om de nieuwe in de huur tegemoet te komen. De regeering bleek echter meer te luisteren naar de agitatie der reaktionairen en konservatieven.

De sporen van deze agitatie waren duidelijk merkbaar aan den inhoud van het ontwerp. Voorgesteld werd ojnajprflwwede lid van artikel 4 der Huurkommissiewet te schrappen en de nuurkommissie bij hare beslissingen slechts dit riehfeaoer te geven, dat zij zorg drage „voor eene redelijke huurverhooging, die geleidelijk voert tot den normalen prijsvanhet vrije verkeer".

De intrekking der Huurkommissiewet te zijner tnd , zou, volgens de Mem. v. Toelichting, „omdat alsdan tusschen de door de huurkomfflissie toegestane huur 'en den prïj» van het vrije verkeer een groot verschil niet langer bestaat, zonder schokken kunnen plaats vinden. Verhooging van het huurpeil heette ook geboden, „omdat anders de bouwnijverheid in haar *tr9|d tegen den woningnood geen voldoende kracht kan ontwikkelen". . , . .

Voorts werd voorgesteld, de wet buiten toepassing te verklaren voor .. 2

a woningen, verhuurd door publiekrechtelijke lichamen, b woningen, verhuurd door vereenigingen, vennootschappen of stichtingen, als bedoeld bij artikel 78 der Onteigeningswet;

c woningen, verhuurd door andere dan onder b bedoelde vWaènigingen, vennootschappen of stichtingen, voor zoover die woningen Zijn gebouwd met steun van de gemeente en worden verhuurd onder toezicht van het gemeentebestuur;

d. woningen, verhuurd met bouw- of weilanden, kweekenjen, teellanden en dergelijke landerijen." (Art. 13a.)

De vereenigingsbouw en die van gemeenten werden dus buiten de wet geplaatst. . _ „ ...

Tegen deze voorstellen, met name tegen het eerste, kwam van arbeiderfz^de fel verzet. Het gewijzigd ontwerp bevatte voor art. 5, vroeger 4, dan ook de bepaling:

„De huurkommissie staat geleidelijke huurverhoogingen toe, totdat eene billijke opbrengst van de woning wordt verkregen, met dien verstande, dat geen huurprijs wordt goedkeurd of vastgesteld, welke meer bedraagt dan 50 pet. boven den huurp rijs, geldende op of laatstelijk vóór 1 Januari 1916, Bij hare beslissing houdt de huurkommissie rekening met den staat van onderhoud der woning.

Betreft het eene woning, welke vóór of op 1 Januari 191b niet verhuurd is geweest, dan vindt het vorige lid toepassing, in dien zin, dat geen huurprijs wordt goedgekeurd of vastgesteld, welke meer bedraagt dan 50 pet. boven de som, welke door de huurkommissie als de huurprijs van 1 Januari 191b wordt geschat. Hetzelfde geldt ten aanzien van eene nieuw gebouwde woning na 1 Januari 1916 voor het eerst in gebruik . i j*. oor,,» A^reMWe wonintf een hoo-

genomen; eveuwei wuiui. .——&—,— ■»

Sluiten