Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

511

DB HUUBKOMMISSIEWET

De wijze, waaróp de gelden voor het fonds, bedoeld in artikel 5, worden geïnd en voorts het beheer en de besteding dier gelden, in het belang der volkshuisvesting, worden nader door Ons geregeld." , . ■■ -'. *

5o. de publiekrechtelijke lichamen, vereenigingen etc. met uit te zonderen en ] ,

60. den kantonrechter te verplichten, de huurkommissie te hooren alvorens uitspraak te doen."

Van de zijde der tegenwoordigevrijheidsbonders Abr. Staalman, Treub, Buisönjé, Ter Hall èn de Groot, werd voorgesteld, den 20 pCt. vrijen opslag nog op 30 pCt. te brengen! De Vt^ heidsbonders vafcRappard, Dresselhuys, de Groot, de Buisonje, Van Doorn en Drion stolden voor 50 pCt te leggen niet op den huurprijs van 1916, maar op de normale huurwaarde, wat nog duurder zou komen. De heer Otto tenslotte wilde onder de wet ook winkels en werkplaatsen brengen, doch dan wilde hij ten aanzien van die objekten voor 20 pCt. telkens 50 pCt. lezen en voor de voorgestelde 50 pCt. maar even 100 pCt.

Minister Aalberse bestreed vrijwel alle soc.-dem. amendementen en trachtte de voorstellers over te halen, dat woningfonds in motie-vorm voor te stellen bij het komende ontwerp op de waardevermeerdering. Natuurlijk werd daarop niet ingegaan, wat goed gezien bleek, omdat later dit ontwerp zeer slecht ontvangen werd en wel geen wet zal worden. (Zie aldaar).

Het socrdem. amendement betreffende de schrapping van de marge van-20 pCt., werd 10 Nov. '20 verworpen met 49 tegen 19 stemmen. Vóór de sociaaldemokraten, de kommunisten, A. P. Staalman en Kolthek (bl. 386).

Het s.-d. amendement op art. 5, op het Rijks woningfonds enz., werd 16 Nov. '20 verworpen met 54 tegen 22 stemmen. Vóór, met de sociaaldemokraten, dr. v, d. Laar, A, P. Staalman en de kommunisten met Kolthek (bl. 451).

Het s.-d. amendement om ook de kontrole der H.K. op den vereenigings- en gemeentebouw te behouden, werd verworpen met 56 tegen 20 stemmen. Voor alleen de sociaaldemokraten, de kommunisten en Kolthek (bl. 451).

Het s.-d, amendement om den kantonrechter te verplichten tot het hooren van de H.K. werd door de regeering overgenomen met de invoeging „desverlangd". Het amendement onder 2o„ betreffende geleidelijke afbetaling, bleek tenslotte onnoodig en werd ingetrokken.

Een reactionair amend.-Abr. Staalman, om ongeveer als_ in het eerste ontwerp, de vrijheid te verleenen tot een „redelijke huurverhooging" (rekening houdende met den staat van het onderhoud) „die geleidelijk voert tot den normalen prijs in het vrije verkeer", werd 16 Nov, verworpen met 58 tegen 17 stemmen. Vóór de tegenwoordige vrijheidsbonders, benevens de kathpljeke heeren Arts, Wintermans, Swane en Juten, en de plattelander Braat.

Sluiten