Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

615

DE WONINGNOODWET

opgewarmd tot een verzoek om het sub-amendement te ver^ werpen, op dien grond. Men. vergat hierbij, dat niemand en'zeker geen huurkommissie in beroep zal gaan, indien het geval den bouw van een arbeiders- of middenstandswoningen betreft! Het sub-amendement werd 16 Nov. 1920 verworpen met 52 tegen 20 stemmen; vóór de soc.-dem., de kommunisten, Kolthek en de christ.-dem. A. P. Staalman biz. 453).

Het amendement-Kuiper c.s. werd aangenomen met 38 tegen 34 stemmen. Vóór stemde geen enkele vrijheidsbonder en géén vrijz.-demokraat. Behalve deze beide groepen stemden nog tegen het kath. amendement de kath. Swane, v. Sasse v. Ysselt, Arts en Kooien, voorts Braat, de anti-rev. Duymaer v. Twist, Rutgers, Heemskerk, Zijlstra, de Wilde, v. d. Molen, v. d. Voort v. Zijp, Schouten en Beumer, en de christ.-hist. y, Veen/Schokking, de Geer en Snoeck Henkemans (bl. 454). Vóór stemden wel A. P. Staalman, de sociaaldemokraten, kommunisten en Kolthek, dr. v. d. Laar en voorts de boven niet genoemde aanwezige katholieken (bl. 454).

Het ontwerp werd voorts zonder hoofdei, stemming aangenomen (bl. 454), _ . >

Een geringe wijziging der Woningnoodwet werd nog ingediend 2 Juni 1921, ten doel hebbende art, 8c aan te vullen in dier voege, dat voor „eene woning te onttrekken" gelezen wordt: „eene woning gebeel of ten deele te onttrekken"; na „1 Juni 1S20" te lezen „of daarna" en na „af te breken" in te voegen „of te gebruiken voor ander doel". En voorts aan het eerste lid toe te voegen de volgende twee zinnen: ,3urgemeester en Wethouders zijn bevoegd, desnoods ten koste der overtreders, te doen wegnemen, beletten of verrichten, hetgeen in strijd met het verbod of met de voorwaarden is gemaakt, ondernomen of nagelaten. Spoedeischende gevallen uitgezonderd, geschiedt dit niet, dan nadat de belanghebbende schriftelijk is gewaarschuwd.'-

De wijzigingen waren- noodig wegens het toepasselijk verklaren der wet voor alle gemeenten, in verband met art. 151 der Gem.wet. Dit w.o. werd 15 Sept, '21 door de Tw. Kamer aangen.

De nadere wijziging der Woningwet zelve, ingediend 19 Febr.' 1920, kwam 11 Nov. 1920 ook in openbare behandeling en werd binnen zeer korten tijd zonder hoofdei, stemming aangenomen (bl. 436). Dit ontwerp stelde allereerst; wijzigingen voor betreffende:

1. verband tusschen uitbreidingsplan en bouwverordening;

2. de bouwpolitie;

3. woningbeurs en woningtelling;

4. de onteigening;

5. het uitbreidingsplan; (JTkld^

6. het verleenen van voorschotten;

7. de keeten (art. 49 van de Woningwet).

Ten aanzien van de mogelijkheid, de gemeenten te verplich-

Sluiten