Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

366

welken dienst het geschikt is, terwijl de fraaiheid der bewegingen grooten invloed uitoefent op de handelswaarde. Het is daarom dan ook van het hoogste belang de gangen nauwlettend gade te slaan, in verband met het gebruik waarvoor het paard is bestemd.

Een nauwkeurige kennis van de wijze van gaan en van de beenzetting in de verschillende gangen, zoowel in de normale als in de gebrekkige, kan, gepaard aan de practijk, voor den ruiter een middel zijn om zich het voor het rijden zoo noodige gevoel eigen te maken. Hierdoor zal hij, bij goeden meegaanden zit, op de juiste oogenblikken de vereischte hulpen kunnen geven en later bij de dressuur in staat zijn zich te overtuigen of het paard al dan niet goed gaat.

De Franschen onderscheiden de gangen in ks alluresmarchées en ks allures sautées; de Duitschers in die sehreitenden en die springenden Gangarten en verdeelen deze beide weder in die schwunghafte en die schwunglose. Deze benamingen zijn vrij willekeurig gekozen, zoodat de Franschen o. a. den draf tot les allures sautées rekenen en de Duitschers dien onder die schreitende, schwunghafte Gangarten rangschikken.

In verband met hetgeen zooeven over een elastisch gespannen rug is gezegd, moeten alle gangen veerkrachtig zijn; daarom worden zij door ons dan ook niet verdeeld in veerkrachtige en onveerkrachtige, doch onderscheiden in springende en loopende, naarmate er al of niet regelmatig terugkeerende oogenblikken in voorkomen, waarin het lichaam zich geheel ongesteund door de lucht beweegt, tengevolge van de impulsie der beenen.

De verdeeling der gangen in natuurlijke en kunstmatige of verkregene is niet geheel juist, daar het paard de meeste der zoogenaamde verkregen gangen kan gaan en ook somtijds gaat, al heeft het die nooit geleerd. Zoo zal bijv. een jong, ongeraden paard, dat in de weide loopt, uit opgewektheid een Spaanschen draf (le passage) gaan, of al spelende met andere een pesade maken, zooals deze in geen enkele rijschool zou kunnen worden verbeterd. De z.g. kunstmatige gangen, beter gezegd schoolgangen en schoolsprongen (ks airs de manege) zullen afzonderlijk worden behandeld.

Men noemt de gangen:

Diagonaal, indien een diagonaal beenenpaar (le bipède diagonal), bijv. het linker voor- en het rechter achterbeen, gelijktijdig in dezelfde richting wordt bewogen, zooals dit bij den draf de beide diagonale beenenparen beurtelings doen. De diagonaal wordt genoemd naar het voorste been; het rechter voor- en

Sluiten