Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

461

Aan het bijzonder onderwijs dient de plaats toegewezen te worden welke daaraan, ook krachtens de macht der feiten, toekomt. Slechts voor zoover dit te kort schiet, trede de Overheid op. De waarborg dat overal, waar de behoefte daaraan zich openbaart, gelegenheid zal bestaan voor het genieten van, van Overheidswege gegeven lager onderwijs wordt daarmede niet prijs gegeven. Voorts moet de Grondwet aan scholen, door particulieren opgericht, gehjke geldehjke aanspraken tegenover de Overheid verzekeren als aan openbare scholen.

Zes leden der Stc. de Heeren van Doorn, Drucker, van der Feltz, Cort v. d. Linden, Oppenheim en Tydeman, deden bhjken door eene gemeenschappehjke afzonderhjke nota, dat zij niet konden medegaan met het voorstel de bijzondere school te verheffen tot regel, waarbij de openbare school aanvulling zou zijn. Op andere gronden opperde ook Mr.Troelstra in zijne nota bezwaar.

De Stc. 1910 had art. 192 geformuleerd als volgt: „Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering.

„Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der Overheid en bovendien, voor wat het lager en middelbaar onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van den onderwijzer; het een en ander door de wet te regelen.

„Voor zoover zich eene behoefte aan ander algemeen lager onderwijs openbaart dan waarin door de ingezetenen wordt voorzien, wordt dit onderwijs van Overheidswege verstrekt. De inrichting van dit van Overheidswege gegeven onderwijs wordt, onder eerbiediging van de godsdienstige gevoelens van de ouders der schoolgaande kinderen, door de wet geregeld.

„Het overige onderwijs van Overheidswege gegeven wordt eveneens bij de wet geregeld.

„In de kosten voor het algemeen lager onderwijs, op scholen door ingezetenen vrijwillig opgericht, wordt, onder voorwaarden en volgens regels door de wet te stellen, door de openbare kassen voorzien, op gelijken voet als zulks geschiedt ten aanzien van dit onderwijs op scholen van de Overheid uitgaande.

„De Koning doet van den staat van het geheele onderwijs jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal toekomen."

Sluiten