is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelstechniek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Een enkel woord over de wijze, waarop deze „Handelstechniek" ontstaan is.

Zooals ik in het „Maandblad van Handelsonderwijs en Handelswetenschappen" heb uiteengezet, is de taak van hem, die zich zet tot het schrijven van een „Algemeene Handelskennis", het rijke materiaal, dat in tijdschriftartikelen, monographieén, reglementen, verslagen, enz. opgestapeld ligt, critisch te ziften en systematisch te behandelen. De „Algemeene Handelskennis" is dus, als ik het zoo noemen mag, een zuiver constateerings-vak. Ook daar, waar zij het gebied van 't handelsrecht of der staathuishoudkunde betreedt, oefent zij geen critiek, .maar vraagt slechts naar het bestaande, al spreekt het vanzelf, dat de constateering van het bestaande vaak leidt en leiden moet tot critiek.

In dit eerste deel heb ik me beperkt tot Inhoud en Ontstaan der Koopovereenkomst, Verzending en Betaling. — Nu weet ik wel, dat sommigen zullen missen, wat zij juist heel noodig achten en anderen overbodig zullen vinden, wat ik heb opgenomen. „Allen gefallen ist schlimm."

Niemand echter, die dit werk eenigszins nauwgezet inziet, zal willen ontkennen, dat aan de samenstelling er van groote zorg is besteed. In de eerste plaats heb ik een omvangrijke litteratuur bestudeerd. V Dan echter, na den voorloopigen text te hebben vastgesteld, heb ik vooraanstaande mannen uit de practijk verzocht en ook bereid gevonden, belangrijke gedeelten uit dit werk critisch door te lezen en zoo noodig aan te vullen en te verbeteren. Dat hunne opmerkingen en

V De voornaamste door mij geraadpleegde werken vindt men in het Litteratuur-overzicht'."