Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarlangs zij van een bepaald onderwerp meer ie weten kunnen komen.

Het zij hier uitdrukkelijk gezegd, dat ik met 't bespreken der „rechtelijke opvattingen" het doel heb gehad de lezers, die uiteraard van de groote vak- en speciale werken op dit gebied geen kennis nemen, toch met de gestelde problemen wil laten kennis maken en de in dit werk gegeven beknopte uiteenzettingen beoogen den studeerenden eenig inzicht daarin te geven. Een klein weinigje voorzichtigheid bij 't betreden van dit glibberige pad moge hiervan 't gevolg zijn.

Uit een oogpunt van systematiek worden de ondernemingsvormen en de bankcredieten in 't 2* deel behandeld.

Ten slotte is het me een plicht, maar tegelijk een voorrecht, ook nu weer te mogen getuigen, dat ik uit den handel de meest welwillende medewerking heb ontvangen, 't Is juist de belangstelling, die dit werk bij de practijk zelf mocht ondervinden, welke voor mij bewijs is, dat met 't schrijven daarvan geen onnut werk is verricht.

G. KNOP.

Amsterdam, Zomer 1921.

Sluiten