is toegevoegd aan je favorieten.

Handelstechniek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

277

Is als vracht een vaste som bepaald, dan ondergaat deze een evenredige vermindering als voor een gedeelte der ingeladen goederen vracht niet is verschuldigd op grond van het bepaalde in Art. 519 v en in Art. 519 x.

Wanneer derhalve een gedeelte der ingeladen goederen niet ter bestemmingsplaats aankomt of onderweg onder de genoemde voorwaarden wordt verkocht, dan wordt de lumpsum met een evenredig deel verminderd. — Niet daarentegen, wanneer de bevrachter verzuimt binnen den overeengekomen tijd voor voldoende lading te zorgen. Dan moetenderegelen betreffende het niet-voldoen door den bevrachter aan het overeengekomene omtrent den laadtijd worden toegepast. (Bl. 273).

Charteren De tweede manier van charteren is deze, dat de vracht volgens bepaald wordt per ton, per last (vgl. Tarieven), per vat, per baal, per picol, per standaard of tuit, enz.

Het tarief is niet voor alle goederen hetzelfde. Bij goederen, waarvan de vracht naar 't gewicht berekend wordt, onderscheidt men netto- en brutogewicht, ingenomen en uitgeleverd gewicht. Zijn goederen aan groot gewichtsverlies onderhevig, dan wordt als basis wel eens aangenomen het ingenomen gewicht — 5 %. indien het werkelijke gewichtsverlies meer dan 5 % is.

Kaplaken. Nu kwam het echter dikwijls voor, dat de bevrachter behalve de hoofdsom der vracht, ook nog een zeker bedrag te betalen had, dat te beschouwen was als een bijzondere vergoeding voor den kapitein, waarvoor hij zich „laken voor een kap" kon koopen. Deze vergoeding, oorspronkelijk bedoeld als een belooning voor getrouwe plichtsbetrachting, kreeg langzamerhand het karakter van een vrachttoeslag, waarop de kapitein recht had, onverschillig, of hij ten opzichte van schip en lading als goed zeeman gehandeld had of niet. Tegenwoordig komt het kaplaken in dien vorm zoo goed als niet meer voor. De reederijen betalen aan den kapitein en de officieren een premie, waarvan echter het bedrag der schade, dat de reederij door onachtzaamheid of nalatigheid van kapitein of officieren lijdt, in mindering wordt gebracht.