Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

456

Deze zijn aan alle post-, bij- en hulpkantoren verkrijgbaar, tot elk bedrag tot en met f 10.—.

De belanghebbenden hebben zelf voor de verzending der postbewijzen zorg te dragen. Zij behooren, vóór de verzending, den naam van den geadresseerde daarop in te vullen en het bewijs van storting van het formulier af te scheiden.

De postbewijzen zijn dadelijk betaalbaar gedurende een tijdvak van 6 maanden, te rekenen van den dag van afgifte, op alle kantoren.

Er wordt vooral van gebruik gemaakt om bedragen, die men per aangeteekenden brief zendt, aan te zuiveren; b.v. ƒ 72,378 zendt men in 1 bankbiljet van f 60,— 1 bankbiljet van f 10,— en een postbewijs van f 2,375. Post- Quitantiën, wissels, assignatiën en ander handelspapier, quitantiën. verder kortheidshalve quitantiën genoemd, ƒ 500,— per stuk niet te boven gaande, kunnen door tusschènkomst van de post worden ingevorderd. Wissels en assignatiën moeten voor voldaan geteekend zijn.

Niet ter invordering worden aangenomen:

a. Quitantiën:

i°. met een vervaltijd later dan 14 dagen na zicht;

2°. waarvan de vertooning voor zicht (eerste aanbieding) later moet plaats vinden dan den vijfden dag na dien van terpostbezorging;

30. welke reeds tweemaal als onbetaald aan de afzenders werden teruggegeven;

4°. welke niet behoorlijk gezegeld zijn, als hoedanig ook worden aangemerkt quitantiën, waarop het plakzegel niet van de voorgeschreven dagteekening is voorzien;

b. Coupons en dividendbewijzen.

Het verdient aanbeveling de formulieren te gebruiken, overeenkomstig een model, ten postkantore verkrijgbaar.

Voor de invordering is verschuldigd een recht van 5 cent per quitantie, bij vooruitbetaling te voldoen.

Bovendien is bij de afrekening van het ingevorderde bedrag een recht verschuldigd als voor een postwissel van gelijk bedrag is vastgesteld.

De quitantiën moeten worden aangeboden, ingeschreven

Sluiten