is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschouwingen over eenige effecten- en credietvormen in hun beteekenis voor de financiering der onderneming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

DE OPNEMING VAN MIDDELEN OP KORTEN TERMIJN.

discontant kan verknjgen, de termijn van de credietverleening, door het accept van den kooper bevestigd, absoluut vast staat. Dit laatste is een punt van groote beteekenis voor den geldgever, immers eerst daardoor verkrijgt het geld dat in discontopapier is vastgelegd een zoodanig karakter, dat het aan de eerste eischen van liquiditeit voldoet. Omgekeerd profiteert de geldnemer weder daarvan, doordat hij op deze wijze van den lagen rentestand, die voor deze soort van uitzettingen pleegt te gelden, gebruik kan maken.

Zulks is nu niet het geval bij het promesse crediet, een vorm van credietverleening, die den geldgever in staat stelt het door hem verleende cediet door te geven aan andere instellingen in den geldhandel. De geldnemer geeft daartoe een promesse af, die de credietverleenende bank in disconto neemt. Beschikt de bank over voldoende middelen om daaruit zelve het betrokken voorschot te geven, dan kan zij de promesse in portefeuille behouden en is daardoor in zooverre in gunstiger positie dan bij de verleening van een gewoon rekening-courant crediet, dat zij ingeval van nood onmiddelhjk door herdisconteering het verleende crediet kan hquidificeeren. Beschikt de betrokken bank niet over voldoende middelen, dan vindt de herdisconteering terstond plaats. Het promessecrediet is zoodoende een gangbare wijze van credietverleening door credietvereenigingen, kleine bankiers en middenstandsbanken aan kleinere ondernemingen. In zijn economische beteekenis is het promessecrediet een typisch Nederlandsche vorm van de algemeen door de banken toegepaste methode van credietverleening boven hun beschikbare middelen, een methode, welke elders gewoonhjk door middel van het acceptcrediet pleegt toegepast te worden.

Het rekening-courant crediet.

De rekening-courant verhouding tusschen twee partijen doet dezen het middel aan de hand om, door een ruimer aanwending van de compensatie of schuldvereffening dan ons Burgerlijk Wetboek kent, wederzijdsche schulden en vorderingen te verrekenen. Langzamerhand is de rekening-courant een van de belangrijkste vormen geworden, waarin de geldelijke transactie's tusschen banken en hare cliënten worden gegoten. Behalve voor