Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— IO —

onder haren kapitein het stadje Falaise verliet en den zanderigen straatweg betrad, die langs de Orne naar Caën geleidde. De lucht was bewolkt, en een dunne mist lag over het landschap. Een fijne regen woei den soldaten in het gelaat, terwijl de koele morgenlucht hen dikwerf huiveren deed. Men kon het hun aanzien, dat de tocht niet met veel genoegen werd ondernomen; want soms hoorde men een dof gemompel onder de rijen, en de strenge blik des kapiteins was noodig om het gemor op de lippen terug te houden.

In de laatste rij liepen twee soldaten, die, naar het scheen, nog niet veel kruit verschoten hadden. De rozen der jeugd lagen op hunne wangen; slechts hier en daar eenig vlas onder de kin liet zien, dat zij den soldatenleeftijd bereikt hadden. Zij trokken de schouders omhoog, om den vaak guren wind den ingang tot hunnen hals te beletten. Lang waren zij zwijgend voortgegaan, toen een hunner op eens zeide: „Wat zou de kapitein nu weer in het hoofd hebben?"

" „Vraag het hem zelf; mij heeft hij het niet gezegd," was het antwoord; „hij heeft wel anderen, om er zijne geheimen aan mede te deelen als een soldaat van zes weken!"

„De koude heeft u wel onvriendelijk gemaakt, Francis I Maar a propos! gij schijnt het dan ook reeds bemerkt te hebben, hoe gemeenzaam de kapitein met dien du Barry omgaat."

„Ik zag hen ten minste dikwijls des nachts langs de markt loopen, als ik de wacht had, maar ontmoette ook wel den kapitein geheel alleen en oogenschijnlijk in diepe gedachten verzonken; tweemaal heb 'ik hem diep in het bosch buiten £ Falaise op eene bank zien zitten met over de borst ge* kruiste armen."

„En hoe zonderling, dat de kapitein sinds weken in Falaise is, waar hij, naar 't schijnt, niets doet dan ronddrentelen. Waarlijk de 200 man, die hij bij zich heeft, kunnen op andere plaatsen beter dienst doen."

„Luister, Joseph!" en Francis legde den mond tegen het oor van zijn makker, „ik heb gehoord, dat hij hier is op verlangen van Robespierre, van wien hij een geheime zending ontvangen...."

Sluiten