is toegevoegd aan uw favorieten.

Cesar de Melville

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— lig —

sommige rechters krachtdadig gewerkt en menig toehoorder op de tribune had doen sidderen, verlieten Deseze met zijne ambtgenooten en de Koning de zaal waar nu de ontstuimigste beraadslagingen plaats grepen. Onderscheidene woedende republikeinen wilden oogenbhkkelijk het vonnis uitgesproken, andere de beraadslaging daarover aangevangen hebben. Na lang twisten kwam men eindelijk tot eenige dagen uitstel, waarna op den 7 Januari besloten werd, dat op den 14 daaraanvolgende met de uitspraak en het eindvonnis begonnen zou worden.

In dien tusschentijd werd door de Jacobijnen alles aangewend, wat dienen kon, om de redding des Konings onmogelijk te maken; de meer gematigde leden der Conventie werden door allerlei middelen bedreigd, en het volk werd tegen hen aangehitst, ja, zelfs aangespoord om, indien de uitslag der stemming over 's Konings lot voor hem gunstig was, den Tempel open te breken en hem met zijne familie te vermoorden.

Op den bepaalden dag werd in tegenwoordigheid van de dichtbevolkte tribune over de eerste vraag gestemd: deze luidde: „Is Lodewijk Capet schuldig aan eene samen, zwering tegen de vrijheid der natie en aan een vermetele inbreuk op de algemeene veiligheid?" Van de 745 leden, waaruit de Conventie bestond, beantwoordden 683 de vraag bevestigend, en dus was het „schuldig" over den ongelukkigen Koning uitgesproken.

Hierna ging men over tot de vraag: „zal het vonnis, hetwelk de Nationale Conventie tegen Lodewijk Capet vellen zal, aan het volk ter bekrachtiging voorgelegd worden?" Toen hierop 424 leden ontkennend geantwoord hadden, was aan Lodewijk alle uitzicht op redding afgesneden.

Eindelijk kwam de laatste en vreeselijke vraag: „Welke straf zal aan Lodewijk worden opgelegd?" Daar sommige leden ziek, andere om verschillende redenen afwezig waren, bedroeg het aantal der aanwezigen 721 en dus de meerderheid 361. Na de opneming der stemmen, die 24 uren duurde, bleek het, dat 366 leden onvoorwaardelijk voor den dood gestemd hadden, en dus Lodewijk's lot door 5 stemmen bepaald was.