is toegevoegd aan uw favorieten.

De techniek der ijzer- en staalgieterij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

lijke gietstuk wordt gescheiden. Men noemt dit deel den z.g. verloren kop. Het evensnel afkoelen van dikkere deelen ten opzichte van dunnere, kan — behalve door het plaatselijk vernietigen van den vorm — ook verkregen worden door ijzeren platen, ringen of staven in den vorm aan te brengen.

Bij gietstalen afsluiters voor hoogen druk, fig. 51, treedt vooral bij 1 poriën vorming op; men kan dit vermijden door op deze plaatsen een sterke afkoeling te veroorzaken, hetzij door een leemkern aan te brengen, hetzij door een ijzerdraad daar ter plaatse in den vorm te leggen, die later, voorzoover niet ingegoten, afgehakt en verwijderd kan worden. Bij uit gietijzer gegoten stukken heeft deze methode het voordeel door de snelle afkoeling een lichtgrijze tot witte laag te vormen, omdat de graphiet geen tijd heeft om in noemenswaardige hoeveel-

A 0 ««. «•«

Fig. 52. Leibaan van een compressorframe met daarin geplaatste afschrikplaten.

heid vrij te komen5 De laag is harder dan het overige ijzer en is dus beter bestand tegen slijtage. Deze methode wordt daarom bij leibanen en cylindervoeringen, fig. 52, veel toegepast. De verloren kop vindt eveneens veel toepassing. Zoo geeft fig. 53 een hydraulischen cylinder met verloren kop met de erin aanwezige krimpholte, fig. 54 een gietstalen cylinderdeksel. Het metaal wordt bij 1 ingegoten, doorloopt den vorm, vult den ring 2 en stijgt in de z. g. opkomers 3 omhoog. Bij toepassing dezer methode is tevens de druk van het vloeibare metaal in den gietloop 1 en de opkomers 3 voldoende om het metaal van den zuiger nog aanzienlijk te verdichten, terwijl alle onreinheden zich in 1 en 3 verzamelen, waardoor het gietstuk zelf alleen gezond metaal bevatten zal. Het eenige nadeel, dat het gebruik van een verloren kop noodzakelijkerwijze met zich medebrengt, is gelegen in het veel eerder ontstaan van spanningen door het verschil in wanddikte. Dergelijke gietstukken worden daarom in verreweg de meeste gevallen na gieting uitgegloeid. Een in ijzergieterijen veel toegepast middel om het ontstaan eener krimpholte