is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche handelsbrieven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n8

Ik voeg mïjn nieuwste prijscourant hierbij en hoop

flf«tfL !Jire Xazage afding ™lt vinden, mij een flmke testellmg op te geven, die ik als steeds met de meest mogelijke zorg zou uitvoeren.

Nd. 184 (215).. Maanbrief aan een schnMenajar, die met opzet zijn betaling vertraagt.

Bïj het nazien van mijn boeken vind ik, dat het mij van U toekomende bedrag, groot

, 11 ~ ^ds "sedert v. vervallen is, waarom ik

de: vrijheid neem, U om betaling te verzoeken. Bij mijn artikelen is de winst toch reeds zoo klein, dat die indien ik langer krediet moest geven, door het verhes aan rente geheel en al verdwijnen zou, zoodat ik, als die post nog langer open bleef staan, "6 % interest van die som in rekening zou moeten brengen, gerekend van den dag af waarop mïjn factuur vervallen is. '

Uw remise, eiï tevens Uw nieuwe bestellingen te gemoet ziende i), teeken ik

No. 185 (216). Maanbrief aan een schuldenaar, die gaarne betalen zou, indien hij kon.

Aan onzen reiziger,, den heer Valk, hebt gij bij zijn laatste bezoek ten Uwent beloofd, ons in het begin van februari een betaling te zullen doen, die wïj echter tot -neden tevergeefs verwacht hebben.

Het ligt niet in onze bedoeling, U te willen dwingen Eüü? *yëe}?°™n toch, dat U het bij de groote inschik-' kelijkheid, die wij U tot nu toe betoond hebben, billijk zult vinden als wij U verzoeken, ons in termijnen te betalen. Zonder U te willen voorschrijven, hoe hoog die termijnen zouden moeten wezen, vertrouwen wij toch dat het U met moeilijk zou vallen, ons elke maand f 20 — at te doen.

In elk geval verzoeken wij Uom berichten teekenen ....

rtn™ 5ï? 31 5 me° "'l1 voornem«". ">et zulk een klant verder zaken te da"moe' ™en z,°h toch bö >>en> aanbevelen voor hetgeen, bij verder Sn md'gJ^-ben' Di' lal n,en*bmaal een spoorslag voof bem Jn'om «nn schnld spoediger te betalen, daar bij van het krediet, dat rijn levera™ cier hen, geeft, nog verder profijt zal wenschen te trekken.