Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin

dit stuk: „En daarom wete een ieder, dat geen enkele zaak, door den band der muziek harmonisch uitgedrukt, uit hare eigene taal in eene andere kan worden overgebracht, zonder dat men al hare zoetheid en harmonie verbreke." (Oonvito). Naamv.h. Het hier den Nederlandschen lezer aangeboden gedicht, ^^gj.jj js jje^ eerste van drie gedichten (Ganzoni), „de Hel," ,,de Louteringsberg" en „het Paradijs," door Dante tezamen genoemd „Comedia", om de eenvoudige reden, dat het er in vervatte verhaal begint met 's Dichters tocht door de Hel, dus met treurigheid, vervolgens handelt van 's Dichters tocht langs den Louteringsberg en eindigt met 's Dichters tocht door den Hemel, of het Paradijs, dus een blijden afloop heeft. Comedia beteekent niet anders dan „blij-eindend Dicht." „Divina" is de Comedia eerst later door een bewonderend nageslacht genoemd. Wat de ini. Het Gedicht, waarin deze tocht verhaald wordt, behelst. en ajjes ^e Reinste bijzonderheden den lezer voor oogen wordt gesteld, kan eigenlijk geheel voor zich zelf spreken. Daar echter de Dichter op zijn tocht door die drie Rijken een ontzaggelijk groot aantal personen ontmoet, zoowel uit zijn eigen als uit vroegere tijden, hebben wij, vooral tot beter begrip van de gesprekken met personen uit 's Dichters eigen tijd, gemeend den lezer geen onwelkomen dienst te bewijzen, door eenige hoofdzaken aangaande 's Dichters leven en tijd mede te deelen.

Dante niet Even wil ik nog den lezer op het hart drukken dat duister, welj i« diep. het Gedicht nooit duister is, wel op sommige

plaatsen zeer diep van zin, zoodat menige plaats, behalve den eersten, bij de lezing onmiddellijk begrijpbaren zin bij nadere beschouwing blijkt nog veel meer te bevatten. Zulke plaatsen hebben dan ook aanleiding gegeven tót oneindige discussie; ten onrechte, daar er

Sluiten