is toegevoegd aan uw favorieten.

Lawn-tennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

baseline-slag: de Amerikaansche greep is dus vanzelf hier aangewezen. Wij gelooven trouwens, dat, ookop zichzelf beschouwd, -dit de nuttigste volley-greep is. Hij is zwakker dan de Engelsche op lage ballen, maar het spelen hiervan moet men toch altijd trachten te voorkomen. Zoodra de bal boven de heup komt, is de Amerikaansche greep altijd de betere.

Bij den volley doet zich een moeilijkheid voor. Wil men den "forehand- en backhand-volley beide in den Amerikaanschen greep spelen, maar beiden met verschillenden kant van het racket — wat hier in Holland gebruikelijk is — dan moet men telkens aanmerkelijk de hand verpakken en zal daar, speciaal "bij den volley, niet altijd den tijd toe hebben. De ervaring leert, •dat op zijn best de speler óf backhand (zooals Van Lennep) ■of forehand (zooals Diemer Kool) in perfecten stijl speelt, maar de andere zijde in een niet beheerschten tusschengreep. Nog veel gevaarlijker is het, indien de speler naar beide zijden iets opoffert: bij komt dan vanzelf in den Engelschen greep te spelen en dat is altijd een nadeel, indien zijne ground-strokes •op den Amerikaanschen greep zijn opgebouwd.

De Amerikanen hebben de oplossing hierin gevonden, dat zij altijd met ééne zijde van het racket volleeren. Zij verzwakken hier hunne lage volleys nog meer door, maar trachten •die dan ook geheel te voorkomen. De beste volleyers, tot nog toe bekend, Johnston, Brookes, Mc. Loughhn, gebruiken allen ééne zijde van hun racket.

Men zal nu begrijpen waarom wij den backhand niet dadelijk na den forehand behandelden. Neemt men aan, dat de ideale speler bij het volleyen altijd dezelfde zijde van het racket .gebruikt, dan is dit hem ook voor zijne ground-strokes aan te raden. De backhand moet zooveel mogelijk met zijn forehand overeen komen; waarmede wij bedoelen, dat ook deze een topspin-drive zal moeten zijn. Den duim recht op den steel van liet racket achten wij daarom noodzakelijk.

Wij zouden in twijfel zijn of een gekapte backhand tot