is toegevoegd aan uw favorieten.

Lawn-tennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

het repertoire behoort: indien zoo, dan altijd in den volleystijl' en alleen van zeer dicht bij het net genomen.

Smash: altijd in den stijl en greep van den volley, dus in den Amerikaanschen greep. Zoodoende loopen de hooge volley's geleidelijk in den smash over. Een verre lob dien men heeft laten kaatsen kan in den Engelschen greep over het net geserveerd worden.

Service: Engelsche greep. Eene variatie van Americanservice, topspin-service, forehand cut-service en de cannonballservice, die eigenlijk niets anders is dan de topspin-service niet zeer weinig effect, is noodig en voldoende.

De Amerikaansche speler W. M. Johnston beschikt over vrijwel precies dit repertoire van slagen. De eenige verschillen zijn, dat zijn backhand vaker gesneden is dan dat hij den topspin-drive speelt en dat hij bij zijn service wellicht niet voldoende den Engelschen greep bezigt.

Wat den backhand aangaat, heeft hij dezen een weinig aan zijn forehand opgeofferd. Naar aanleiding hiervan halen wij Mc. Loughlin's meening aan: „Ik geloof niet, dat dezelfde eischen aan den backhand gesteld moeten worden als aan een forehand." Anders gezegd, hij meent, dat er altijd een punt is, waarop, wat den backhand ten goede komt, een grootereverzwakking van den forehand beteekent. Wij zijn het hier niet mede eens, maar vermelden de meening. Johnston zelf isvolgens de laatste verslagen bezigzijnenbackhandte versterken.

Ten opzichte van zijnen service meenen wij, dat het hem niet anders dan voordeelig zou zijn indien hij den uitgesproken Engelschen greep bezigde. In den beginne zou hij de neiging hebben om oploopend ook zijnen volley in dien greep te spelen. Die neiging is echter overwinbaar.

Van hoe geweldig veel en zelfs overwegend belang het tactische element is, wordt aangetoond door het sterk afwijkend' slagenrepertoir van den tegenwoordigen wereldkampioen» W. F. Tilden, die slechts in Johnston zijn evenknie vindt.