is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboekje voor den Deli-planter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u

Deze vooruitbetalingen zijn niet aan een maximum gehouden en kunnen bij de eerstvolgende loonsbetaling in haar geheel worden ingehouden.

Regeling omtrent de verdeeling der voorschotten bij de Deli Planters Vereeniging.

Naar aanleiding van die vaststelling der voorschotten door den Resident was het noodig, dat een regeling werd getroffen, waarbij werd vastgelegd het voorschot, dat bij den aanvang van het contract kon worden verstrekt daar anders mogelijk zou zijn dat, wanneer bij den aanvang van het contract te veel voorschot werd gegeven, niet meer voldoende speling overbleel om gedurende het contract een voorschol te geven.

Zoo werd door de Deli Planters Vereeniging te dier zake een regeling getroffen.

Voorschotten immigratiecontracten Chineezèn.

Chineezèn (immigratiecontracten).

Hier is als maximum door den Resident vastgesteld f 3.— per maand contractduur tot een maximum van f 50.—

Volgens artikel 7 littera b 6e van het Reglement op het Immigranten Bureau der Deli Planters Vereeniging kan de laukeh bij den aanvang van het contract een bedrag van f 35.— ontvangen, terwijl de sinkeh kan belast worden met een bedrag van f 35 (art. 4 littera i), tenzij bij lot de stam der Hakka's behoort, die hoogstens met f 23.— belast kunnen worden.

Sinkehs, die altijd een contract van 3 jaar sluiten, zullen dus gedurende het contract nog een bedrag f 50.— f 35.— = f 15.— voorschot kunnen ontvangen en de Hakka sinkeh f 23.—

Laukehs, die een contract voor een oogstjaar sluiten, zullen geen ' 35.— kunnen ontvangen, indien zij een contract van minder dan 12 maanden aangaan (hierbij moet als datum, waarop het contract eindigt, worden aangenomen I 5 Februari, de datum, waarop uiterlijk het oogstjaar contract moet zijn afgeloopen).

In een dergelijk geval, wanneer bijvoorbeeld het oogstjaar ten hoogste I I maande , duurt, zal men in het contract als ontvangen voorschot slechts een bedrag van f 33.— kunnen vermelden. Daarnaast zal men den laukeh echter f 2.— kunnen geven als vooruitbetaling op het loon, die dan echter met de eerstvolgende loonsbetaling d. w. z. bij de afrekening van den veldkoelie, zal moeten worden verrekend.

Wil men dan gedurende het contract aan den veldkoelie voorschotten verstrekken, dan zullen ook die als vooruitbetalingen op het loon moeteir worden gegeven en als zoodanig moeten worden geboekt.