is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboekje voor den Deli-planter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

99

Artikel VII.

Voegzame huisvesting en behoorlijke geneeskundige verpleging.

„VII. De contractant ter andere voorziet ten zijnen koste in „voegzame huisvesting en behoorlijke geneeskundige be„handeling en verpleging van den contractant ter eenre „en diens gezin". Volgens artikel VII van het contract is de werkgever verplicht „ten zijnen koste in voegzame huisvesting en behoorlijke geneeskundige behandeling en verpleging van den werkman en zijn gezin te voorzien. Deze bepaling is overgenomen uit het modelcontract, terwijl artikel 4 alinea 9 der K. O. de opname in het contract van die verplichting voorschrijft.

Artikel 12 alinea 1 der K. O. breidt die verplichting nog verder uit en schrijft voor, dat ook kosteloos bad- en drinkwater moet worden verschaft en dat de vrije geneeskundige behandeling gepaard moet gaan met het verstrekken van de noodige medicamenten en moet plaats vinden in een behoorlijke ziekeninrichting. Voorts dat de werkman of het lid van diens, gezin, die ter verpleging in een ziekeninrichting wordt opgenomen, recht heeft op vrije volledige toebereide voeding, zoolang hij aldaar verpleegd wordt. Kortheidshalve verwijzen wij hiervoor naar Deel I pagina's 17 en 18.

Met het oog op de belasting werden de kosten van het vrije wonen op f 12.— geschat en van de vrije geneeskundige verpleging en behandeling op f 8.—

Artikel VIII.

Voeding aan het gezin bij verpleging van den werkman buiten zijn woning.

„VIII. Gedurende de geneeskundige verpleging van contractant „ter eenre buiten zijn woning zal contractant ter andere „aan diens gezin kosteloos voeding verstrekken, in geval „het in zijn levensonderhoud niet kan voorzien". Artikel VIII bepaalt, dat gedurende de geneeskundige behandeling van den werkman buiten zijn woning de werkgever verplicht is aan diens achtergebleven gezin, ingeval dat niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kosteloos voeding te verstrekken. Ook deze bepaling is overgenomen uit het model contract, terwijl art. 4 alinea 9 der K. O. de opname van die verplichting voor den werkgever in het contract voorschrijft.