is toegevoegd aan je favorieten.

In Zweden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

299

aanstonds een indruk van zijn pedagogiese kracht hadden. Stel u voor, een reeds grijzende man, eerwaardig door zijn studie en ambt, die op zulk een wijze een paar vreemdelingen, heer en dame, verwelkomt. Maar hij had meteen ons hart gestolen met zijn huppelend „Nicolas". Dertig jaar geleden was hij voor geschiedkundige studiën in Holland geweest, had daar o..a. kennis gemaakt met prof. Blok, had op biblioteken gewerkt, maar had ook het volksleven gadegeslagen en zelfs voor een stukje meegeleefd. Willem III was toen juist hertrouwd met Emma, het volk had gedanst in de straten en op de pleinen, en een der straatliederen moet toen over een zekere Nicolas gehandeld hebben. Met verbazend veel plezier had hij het onbedwongene der Hollandse straatpret bijgewoond, hoe niet alleen de minderen, maar ook heren en dames op de openbare weg zongen en dansten, hij vond dat een alleraardigste aanblik, en weer bewogen zich zijn eigen benen bij het „Nicolas, Nicolas, ha, ha, ha!" Geen sprake van deftigdoenerij of kat-uit-de-boomkijkerij.

En deze zelfde man zei na afloop van de voordracht tot me: „Het was goed, daït u bij' 't slot er nadrukkelik op wees, dat alle weten leidt naar het ondoorgrondelike, en dat ook in de lagere school eerbied voor het Mysterie kan en moet worden aangekweekt. Maar waarom dat woord Mysterie gebruikt? Ik had liever gehoord, dat u zonder voorbehoud God had genoemd. Nu kreeg ik de indruk van een voorzichtige reserve. En dat verzwakt altijd de kracht van iemands op-