is toegevoegd aan uw favorieten.

De roeping der kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HENRIETTE ROLAND HOLST ALS TREURSPEL-DICHTERESx)

ENRIETTE Roland Holst-Van der Schalkbeeft een tooneelstuk geschreven, „De Opstandelingen", en zij heeft dit een „lyrisch treurspel" genoemd.

Doch een lyrische tragedie, dat lijkt wel een

contradictio in terminis.... En in waarheid hebben wij dan ook te doen met een vrij omvangrijken bundel lyrische verzen, zoo vol meesleepende tragiek en dramatische werking als deze hartstochtelijke dichteres ze te zingen weet; onderbroken alleen door brokken verhalende en didactische poëzie, die dikwijls eerder aanhoort als proza.

Dat er hoogst dramatische wendingen in deze verzen zijn, in de opeenvolging ook der stemmen, van welke soms de tweede in krachtigen toeslag heerlijk bevestigt, en met den rijkdom van zijn rijm bezegelt, datgene waarnaar de eerste halsreikend zich strekte, —- wie zal het ontkennen? En wie- die haar „Opwaartsche Wegen" heeft mogen bewonderen, zal 't niet geredelijk aannemen?

Het onderwerp dezer breede tafereelen: de Russische revolutie, was ook wel van aard, om aan dit groot hart en aan dit edel hoofd al debarnende verontwaardiging en de laaiende liefde, al de wonderzoete vertroosting en de klaar-opbazuinende geloofsbelijdenissen te ontlokken, waartoe de dichteres maar bij machte is.

Doch het wezen van het drama eischt toch nog iets

1) Henriette Roland Holst-Van der Schalk. — De Opstandelingen. (Nederl. Bibliotheek).