is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondslagen van opvoeding en onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioó

TWEEDE BOEK: OVER DE OPVOEIÏTMf:

zen, uit het Oosten de Saksen, uit het Zuiden de Franken. De Friezen hebben geleefd in de lage, vruchtbare, rijkbesproeide riviervlakten in het gebied van de Elbe, de Wezer, de Eems en de Noordzee. Zij zijn verwant aan de Angel-Saksen, die ten tijde der volksverhuizing naar Engeland trokken. Doordat de Romeinen maar even met hen in aanraking kwamen en reeds in 28 v. C. voorgoed uit het land der Friezen teruggeworpen werden, verkeeren we omtrent 't verleden van dezen stam vrijwel in 't duister. Aanvankelijk bewoonden de Friezen in ons land slechts het moerassige zeekleigebied in het Noorden, maar door hun vruchtbaarheid breidden zij hun gebied steeds Zuidelijker en ook meer binnenwaarts uit, zoodat zij ongetwijfeld de volksstammen hebben opgeslorpt, waarvan onze geschiedenis na den bekenden opstand tegen de Romeinen volstrekt geen gewag meer maakt. In de 5de eeuw bewonen zij het vruchtbare deel van ons land tusschen den Dollard en de Schelde.

Omstreeks dien tijd komen uit het Zuiden de Franken opzetten, een volksstam niet minder levenskrachtig, vruchtbaar en ondernemend dan de Friezen. Door hun grooter aantal dringen zij de laatsten terug, vermengen zich met hen, planten hun taal en godsdienst hier over, maar dit alles neemt niet weg, dat de kern van ons volk in de domineerende provinciën Friesch blijft. Friesch is het type van den Hollander, Friesch is onze volksaard, ons individualisme, onze vrijheidsgeest, onze liefde tot het water, onze neiging tot gemeen-, zaamheid, onze afkeer van bluf en aanstellerij."

Door ligging en verkeer, maar vooral door toevallige politieke oorzaken zijn wij in nauwe gemeenschap met Duitschland gekomen, door het ontstaan der Zuiderzee zijn de Noordelijke Friezen langzamerhand van hun stamverwanten in Holland en Zeeland vervreemd