Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Aegypte. Verdeeling.

1. Beneden-Aegypte, voor een groot deel ingenomen door de vruchtbare Delta. Steden: Saïs, Heliopolis, Alexandrië, Pelusium.

2. Midden-Aegypte. Stad: Memphis.

3. Opper-Aegypte. Steden: Thebe, Syène.

De Aegyptenaren waren verdeeld in kasten, Waarvan die der priesters en krijgslieden de voornaamste waren; de koning (Pharao = zoon der zon) werd als god vereerd. De Aegyptenaren vereerden de natuurkrachten onder den vorm van menschen of dieren. Later werd de dienst van Osiris meer algemeen. Zij geloofden aan het voortbestaan der ziel; vandaar de groote zorg voor hun dooden (mummiën). Zij waren meesters in de bouwkunst. Beroemde bouwwerken: pyramiden (bekend zijn die bij de Arabische dorpen Gizeh, Saggara en 'Dasjur), sphinxen, tempels (tempel van Luxor). De Aegyptenaren . bedienden zich van drieërlei schrift: het heilige schrift (hiëroglyphen), het priesterschrift (hiëratische) en het volksschrift (demotische).

Overzicht van de Geschiedenis van Aegypte.

Het staat nu vrijwel vast, dat ± 4000 j. v. Chr. aan den Nijl reeds éen beschaafd rijk bestond. De hoofdstad van dat Oude Rijk was Memphis (ruïnen in de buurt van Cairo). De beroemde pyramiden zijn uit dezen tijd. Later werd Thebe (veel zuidelijker in OpperEgypte) de hoofdstad. De macht van dit rijk werd gebroken door de invallen der Hyksos, een Semitisch herdersvolk, dat de Egyptenaren met het paard bekend maakte, hetwelk eerst alleen voor strijdwagens werd gebruikt.

Na de verdrijving der Hykos ± 1650 werd te Thebe een nieuw Rijk gesticht. Een zeer bekend koning uit dat Rijk is Ramses II, onder wien Aegypte tot hoogen bloei kwam en die het gebied uitbreidde tot den Euphraat.

Na een tijdelijke overheersching der Ethiopièrs, wist Psammetichus + 650 aan de Nijldelta een nieuw Egyptisch Rijk te stichten, dat in druk verkeer stond met de Grieksche wereld.

In 525, na den slag bij Pelusium, bracht Cambyses het onder 'Perzische heerschappij.

Toen Alexander de Groote het Perzische Rijk vernietigde, kwam ook Aegypte onder zijn bestuur. Na zijn dood stichtte een zijner veldheeren, Ptolomaeus, een zelfstandig rijk, met de hoofdstad Alexandrië (+ 320) dat tot grooten bloei geraakte en dat zich staande hield tot den tijd van het Romeinsche keizerrijk. Ocfavianus (= Augustus) maakte er in 31 v. Chr. een Romeinsche provincie van (koningin Cleopatra). '■•>',.'.?'

+ 3000. Amenemha of Moeris laat in Aegypte het meer Moeris graven en sticht het labyrinth.

Het meer Moeris diende voor kunstmatige bevloeiing. Voor ditzelfde doel waren ook een groot aantal kanalen aangelegd. De landbouw stond bij de Egyptenaren op Hoogen trap.

+ 1800—1650. Overheersching der Hyksos of herderskoningen.

Sluiten