is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der algemeene geschiedenis : ten dienste van het hooger en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Carolingische rijken tot aan de eindverdeeling.

85

dat naar hem Lotharii regnum, later Lotharingia, werd Lotharingen, genoemd; Karei (855—863), de jongste, behield de zuidelijke helft: van de Vogesen tot aan de Middellandsche Zee. Na Kareis vroegtijdigen dood (863) verdeelden de beide broeders diens nalatenschap, zoodat de Bhóne de grens tusschen beider gebied vormde.

Keizer Lodewijk ZZ (855—-875) werd zijn geheele regeering lang bezig gehouden door voortdurende oorlogen met de invallen der Saracenen uit Afrika en Sicilië, die, niet minder wreed- itaiïë. aardig dan de Noormannen, de kusten der Middellandsche Zee teisterden en zich zelfs van sommige steden van ZuidItalië meester maakten. Bari werd door den keizer na een beleg van drie jaren (871) herwonnen; Tarente bleef in hun macht.

Ook het pauselijk gebied werd niet gespaard. Gregorius IV (827—844) versterkte daarom de haven van Ostia; Leo IV (847—855) dreef de Saracenen van Rome terug en ommuurde het aan den rechteroever van den Tiber gelegen deel der stad, hetwelk sindsdien de Citta Leonina genoemd wordt').

Ka eenige jaren van onlusten besteeg de H. Mcolaus I, de Paus Nlcolaus I,

Groote, (858—867) den pauselijken troon. Hij herstelde de orde ziia strijd met

in de stad en handhaafde onwrikbaar de heiligheid van het °'!ïü_ri'!.ï 11 en

. Photius. Christelijk huwelijk tegenover den zedeloozen Lotharius (broeder

van keizer Lodewijk LT), die zijn wettige echtgenoote Theutberga

wilde verstooten. Niet minder krachtig trad hij op tegen Photius,

den onwettigen patriarch van Constantinopel, wiens ontzetting

door keizer Basilius I (867) hij niet meer mocht beleven *). Veel

deed dezelfde Paus voor de bekeering der Slavische volken en

der Bulgaren.

Ook Joannes VIII (872—882) was een Paus van groote wijsheid en geestkracht. Toch was hij niet bij machte het wereldlijk . gezag van den H. Stoel te handhaven te midden van de alge- Anarchie in meene regeeringloosheid, die vooral na den dood van keizer

1) Omtrent dezen tijd zou volgens eenige onkatholieke schrijvers de zoogen. Pausin Joanna geregeerd hebben; de volstrekte onwaarheid, ja onmogelijkheid van dat sprookje wordt thans zelfs door alle onkatholieke geleerden van eenigen naam erkend.

2) Vgl. hierboven blz, 61.