is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der algemeene geschiedenis : ten dienste van het hooger en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

DE HONDERDJARIGE OORLOG.

Het uitsterven van het geslacht der Capetingers doet de Fransche kroon overgaan op de zijlinie der Valois' en veroorzaakt een allerverschrikkelijksten oorlog met de Engelsche koningen, die van hun vermeende rechten gebruik maken om althans te herwinnen wat hun voorvaderen weleer in Frankrijk bezaten.

Twee malen schijnen zij dank hun krijgskundige talenten niet ver van hun doel verwijderd; twee malen worden hun stoute plannen verijdeld, den eersten keer dóór de dapperheid van Bertrand du Guesclin, den anderen door de bovennatuurlijke kracht der Zalige Jennne d'Arc, de Maagd van Orleans.

Frankrijk herwint onder de regeering van zijn listigen koning Lodewijk XI spoedig meer dan het verloor. De macht der groote vazallen wordt gebroken en bijna alle krachten des lands zijn vereenigd in de hand des vorsten, die ze weldra met voordeel zal gebruiken in zijn strijd tegen het verdeelde en versnipperde Duitsche Rijk.

Engeland wordt na zijn nederlagen in Frankrijk door een bloedigen burgeroorlog geteisterd, die een groot gedeelte der machtigste adellijke geslachten vernietigt en aldus den nieuwen koning uit het Huis van Tudor een bijna onbeperkte macht in handen geeft

§ 1. FRANKRIJK EN ENGELAND TOT DEN DOOD VAN KAREL V.

1. Philips de Schoone*) had de koninklijke macht ten koste van de rechten van geestelijkheid en adel aanmerkelijk versterkt, maar door de hooge belastingen, die hij hief, en door zijn tyranniek bestuur algemeene verbittering gewekt. Lodewijk x. Zijn oudste zoon Lodewijk X (1314—1316) zag zich dan

1) Vgl. hiervoor blz. ,292.