is toegevoegd aan uw favorieten.

Volledige aardrijkskundige leergang voor de volksschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

Eén groot kanaal gaat er door heen, en drie kanalen met weinig scheepvaart. De stad Utrecht is een middelpunt voor de waterwegen (zeg op, en teeken ze).

Spoorwegverkeer. Ook voor 't spoorwegverkeer is Utrecht een doorgangsland. De lijnen van Amsterdam naar Rotterdam, Maastricht, Arnhem, Nijmegen, Twente, en naar de vier noordelijke provincies, gaan door Utrecht (zeg ze op.) Ook de lijnen van Rotterdam naar de vier noordelijke provincies, naar Twente, naar Arnhem en naar Amsterdam gaan door Utrecht (zeg ze op). De stad Utrecht is een middelpunt voor spoorwegverkeer.

FRIESLAND.

We kennen: 7 plaatsen, 4 kanalen, 4 buitenwateren, 2 eilanden.

Grondsoorten. Friesland is in 't midden laagveen. Aan den eenen kant ligt klei, aan den anderen kant zand, dat met lange „tongen" in 't laagveen uitloopt. Langs de Groningsche en Drentsche grens ligt hoogveen op 't zand. Het wordt druk weggegraven. Daardoor is er in 't Oosten van Friesland gras- en bouwland ontstaan, b.v. bij Appelsga en Drachten (zie Invulatlas). De turf wordt afgevoerd langs de Compagnonsvaarten.

Hoogte, 't Oosten van de provincie ligt hoog genoeg, de rest ligt ongeveer ter hoogte van A. P. De klei ligt wat hooger dan 't veen. Vandaar dat hier al 't water heen loopt. (Gevolgen?).

Gébruik van den bodem. Al het laagveen en Al de