Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 10 —

CROCUS.

Voor cultuur in den vollen grond kan men er op de perken fraaie groepen VM maken, waartoe zij zich door hun compacten groei en groote niildblceiendheid bijzonder leenen. Planttijd zeer vroeg in het najaar- in den WWter behoeven ze slechts weinig bedekking. Bij voorkeur groeit Crocus in vrij zwaren, doch goed losgemaakten grond; lichte zandgrond, die spoedig aan de oppervlakte uitdroogt en warm wordt is wel eens aanleiding dat de bollen ziek worden en niet opkomen. Op zulke gronden moeten de bollen een paar cM. dieper worden geplant. Versche meststoffen kunnen zij volstrekt Met verdragen. Van Crocus heeft men voor den tuin 130 a 150 stuks Der vierk. meter benoodigd en men plant ze 5 a 6 cM. diep. De Crocussen zijn ook zeer geschikt om hier en daar aan groepjes in het gras te worden geplant en kunnen daar jaren lang vast blijven staan. Men zij indachtig met 't maaien van t gras vooral 't Crocusloof niet af te snijden, omdat de bollen dan hoe langer hoe meer achteruitgaan en niet bloeien.

... Voor potcultuur worden de knollen vroeg (Augustus—September) dicht bijeen in potten, ondiepe schotels of pannen gezet, gevuld met gewonen tuingrond of wit zand (ongeveer 2V2 a 3 cM. diep planten) en eenvoudig buiten, op een verloren hoekje van den tuin of beter nog in den kouden bak ingegraven. Men laat ze daar staan tot ongeveer half tortetri (bij vorst >vordt de plaats m den vollen grond, waar de potten staan, door 't bedekke.. met net, stroo of blad ontdooid gehouden, opdat men de potten ten allen tijde bereiken kan) en brengt de potten, die men voortdurend matig vochtig heeft gehouden (wanneer men de potten in den vollen grond heeft ingegraven is begieten natuurlijk overbodig), in een koude, doch vorstvrije kamer, zoo dicht mogelijk bij '1 licht, waar de bollen al spoedig bloemknoppen zullen schieten en de mooie bloemen zich zullen ontplooien. Ook kunnen Crocus, indien men over geen tuin te beschikken heeft, geheel binnenshuis in bloei worden gebracht; de bollen worden daartoe eveneens zeer vroeg opgepot en eenvoudig m een koele donkere kast of in den kelder gezet; (vooral niet vergeten af en toe te begieten!) van waar zij half Januari in 't licht worden

o wvimiiuuu aia uuvcu umsLiirevcn.

Om met Crnrnc unnr ns.tn«iU««. ■ u i li . i .

rv ,,_ - — '" »'"'"■—omvvco wmcuucn, moeien oe

bollen zoo vroeg mogeluk worden geplant. Crocus kunne» volstrekt geen droge kachel warmte verdragen; men dient er dus wel om te denken ze in 't voorjaar in een wel zonnige, doch vooral koele **meï.,te «ouden, waar 't den bollen nooit aan vocht ontbreken mag Dikwijls voorkomende klachten, dat de Crocusbollen wel overvloedig loof maken, doch dat de knoppen, half ontwikkeld verdrogen, zijn niet een gevolg van kleine of ondeugdelijke bollen, zooals door sommigen wordt verondersteld, doch zonder uitzondering een gevolg van verkeerde behandeling.

De z. g. Najaarscrocüs moeten, met 't oog op den bloeitijd niet later dan Augustus worden geplant. Ze kunnen ook jaren lang vast blijven staan en groeien zoowel op zonnige als half beschaduwde plaatsen; ook voor de cultuur binnenshuis verdienen zij groote aanbeveling en bloeien in een bakje of schoteltje met wit zand gezet, binnen enkele weken na de planting.

CYCLA/jpN. (Winterharde sofisten). | I

De yollegronds Cyclamen zijn nagenoeg'winterhard en verdienen alle aanbeveling; ze groeien 't liefst in kleiachtigen, goed met fijn kalkpuin

Sluiten