is toegevoegd aan uw favorieten.

De kern der plantenteelt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

doch met gepaste bemesting gelukken de erwten ook op zanden dalgrond. Kalkrijke gronden zijn bijzonder geschikt.

Bemesting. In de eerste plaats vragen erwten veel fosforzuur b.v. per H.A. 600—800 K.G. thomasslakkenmeel, 500— 600 K.G. superfosfaat, of 400—500 K.G. beendermeel. Op lichteren grond dient hierbij 300—400 K.G. 20 % kalizout, of 500—700 K.G. kaïniet, gevoegd te worden. Op schralen grond geeft 100 K.G. chili, vroegtijdig uitgestrooid, goede resultaten, eveneens eene kleine gift stalmest.

Vooral op de lichtere gronden is 1000 K.G. kalk of 2000 K.G. mergel per H.A., in den herfst of winter gegeven, wel gewenscht.

Voorvrueht en nateelt. Goede voorvruchten zijn: klaver, kunstweide, aardappelen, bieten en granen. Men neme eene goede vruchtwisseling in acht en tele daarom erwten niet vaker dan eens in de vier jaren op hetzelfde perceel.

Na erwten volgen dikwijls karwij ('s jaars te voren als ondergewas in de erwten gezaaid), aardappelen, bieten of granen.

Goede rassen. I. Groene erwten:

Dr. Mansholt's kleine groene kortstroo; Zeeuwsche kleine groene kortstroo ; Schokkers ; Kroqnerwten.

II. Grauwe erwten :

Wijker vale erwten ; Gapucijners ; Bozijnerwten.

III. Gele erwten : GéleVictoria erwten.

Grondbewerking. Het land, voor erwten bestemd, moet vóór den winter diep geploegd en 's voorjaars met cultivator en egge vroegtijdig zaaiklaar gemaakt worden.

Zaaizaad. Zaaierwten moeten blank, inwendig schimmelvrij en goed uitgelezen zijn. Bovendien eische men certificaat van keuring te velde, indien niet rechtstreeks bij een erkend kweeker wordt aangekocht.

Het zaaien moet op rijen geschieden. Van kleine groene erwten heeft men per H.A. noodig 2% H.L. (=200 K.G.), van schokkers en kroonerwten evenveel en van grauwe erwten iy2 H.L. ( = 120 K.G.) De rijenafstanden Sijn 25—35 cM., 40—50 cM. en 60—90 cM. Vroeg zaaien is hoofdzaak. In gunstige voorjaren kan het reeds in het laatst van Februari geschieden, anders zoodra mogelijk in Maart.