is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht der vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

1 De drie parI tijen.

i i < < ï t

s c ■\

l

e

E 1

h

I v

d

g:

De democraten waren dus teleurgesteld in hunne verwachting, dat de Prins hunne wenschen zou vervullen en, daarover verbitterd, gingen zij met de anti-Prinsgezinde regenten tegen hem samenwerken. Deze regenten en de democraten samen aeetten Patriotten. Terecht is dat verbond een monsterverbond genoemd. Immers, de democraten beoogden in werkelijkheid heel iets anders dan de aristocratische regenten; zij wilden juist invloed op de regeering ten koste van . . . die •egenten. Aanvankelijk sprong dat verschil niet in het oog; ie gemeenschappelijke haat jegens den Stadhouder deed dé liepe kloof, die hen scheidde, niet aan 't licht komen, doch toén lenmaal de invloed van den Stadhouder was verminderd, kwauen de verschillen tusschen de democratische en de aristocraische Patriotten scherp naar voren, toen bleek den regenten, lat zij feitelijk veel meer te duchten hadden van hunne medetanders dan van den Prins, en dan zien wij het verschijnsel,, lat het grootste deel der aristocraten aansluiting zoekt en ook erkrijgt bij de Prinsgezinden. Te betreuren is het, dat de Stadouder nooit goed heeft ingezien, welk standpunt voor hem het enige juiste was. Hij toch had feitehjk aanvankelijk weinig of iets te vreezen van de democraten, doch alles van de aristocraten, 'och stiet hij de democraten van zich af en reikte hij later de and aan de aristocraten, die zoo brutaal tegen hem opgetreden 'aren, en dat had tot gevolg, dat de democraten het onderspit olven en het gelag moesten betalen. Uit de verdere bijzondér-

7 evenwel geen meerder recht dan don eersten koning, wiens opvolger gv zyt )or de wille van het volk, in eene vrye verkiezinge is opgedragen.'* En m een lied heet het:

De Vorsten zijn door 't Volk verkooren, Om 't algemeen belang te schooren,

En de eigen hand, die hun de kroon gaf, neemt haar weer, Dan en zoo dikwyls zy 't begeer. By 't Volk berust de hoogste macht, De Vorst of wettige overheden

Zyn dienaars van zyn wil \ hun stem heeft klem en kragt, Zo lang met dit gezag het volk hen wil bekleeden. 't .Heeft uit, zoodra 't het Volk gebiedt.