is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der algemeene geschiedenis ten dienste van hoogere burgerscholen, gymnasia en candidaat-hoofdonderwijzers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

Voortbestaan Wel eigenaardig is het, dat de ordeleden eene toevlucht vonden der orde. jn niet-Roomsch-Katholieke landen, nl. mj Frederik II van Pruisen en bij Katharina II van Rusland. De „oude Frits", die „ieder op zijne wijze zalig wilde laten worden", hoopte, dat zijn volk van het uitstekend onderwijs der Jezuïeten zou profiteeren. In Rusland heeft de orde als 't ware een nieuw vaderland gevonden; daar heeft zij zich ook met toestemming van den paus opnieuw georganiseerd. Pius VI verhief kort na 1800 een der Jezuïeten in Rusland tot generaal; na den val van Napoleon, nl. in 1814, werd de orde door hem hersteld.

HOOFDSTUK 119.

De laatste regeeringsjaren van Lodewijk XV. De regeering van Lodewijk XVI van 1774—1789.

De laatste re- De achteruitgang van Frankrijk in de tweede helft der achtgeeringsjaren tiende eeuw komt zeer duidelijk uit in de algemeene Europeesche van Lode- staatkunde. Rusland ontwikkelde zich tot eene groote mogendwijk XV. bedreigde de aloude bondgenooten van Frankrijk, nl.

Zweden, Turkije en Polen, die van den Franschen koning weinig of geen steun ontvingen. Turkije toch werd herhaalde keeren verslagen en zag zich steeds tot nadeelige vredes gedwongen ; Polen werd in stukken gescheurd ; alleen in Zweden had de Fransche diplomatie met de ondersteuning van Gustaaf Hl succes. In den zevenjarigen landoorlog waren de Fransche troepen meer dan eens door de legers van Frederik H verslagen, en terzelfdertijd zag Frankrijk zich genoodzaakt, zijne koloniën aan Engeland af te staan. Lodewijk XV bekommerde zich echter om dat alles niets; hij beschouwde het koningschap alleen als iets, dat hem genoegen verschafte, maar hem geene ernstige verplichtingen oplegde. Zijne beste ministers moesten wijken voor de vrouwen, die grooten invloed op den koning hadden (Madame de Pompadour, later Madame du Barry).