is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der algemeene geschiedenis ten dienste van hoogere burgerscholen, gymnasia en candidaat-hoofdonderwijzers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

schen opstand en het verzet der Hongaren werd bezig gehouden

(zie blz. 67—68). Wel werd in 1791 eene conferentie te

Pillnitz gehouden tusschen Leopold n, Frederik Willem II

en den Saksischen keurvorst, maar deze leidde slechts tot de

vage verklaring dat de mogelijkheid van een optreden in Frankrijk

zou bestaan, als het daartoe tot overeenstemming kwam tusschen

al de Buropeesche mogendheden, iets, waar geene kans op was,

vooral omdat Engeland zich er zeker buiten zou houden.

De Constl- 't Gevolg was, dat de keizer en andere vorsten er bij Lode-

tuante gaat ^jfc XVI op aandrongen, zich in het onvermijdelijke te schikken

««. J1"?6^*-- en bem aanrieden, de constitutie, die inmiddels was voltooid, 80 Sept. 1791. _ '

te onderteekenen. En zoo geschiedde. Den léden September

onderteekende en bezwoer Lodewijk XVI — tegen zijn zin — de grondwet. Nadat de Constituante nog onvoorwaardelijke amnestie had verleend voor alle politieke rwsdrijven (dus ook amnestie voor den koning) en, onvoorzichtig genoeg, aan hare leden den toegang tot de Législative, die thans bijeen moest komen, had ontzegd — waardoor vele kundige mannen, die heel wat ervaring hadden opgedaan, werden buitengesloten —, ging zij den 30sten September 1791 uiteen. Wat zou de nieuwe Vergadering, de Législative, brengen ?

Mirabeau. Van de afgevaardigden nog een en ander over Mirabeau.1 Reeds.

door zijn uiterlijk viel hij terstond in 'toog. „Zijn opvallende verschijning, die den indruk maakte van hartstochtelijke, uitdagende kracht — een herculische lichaamsbouw, een geweldig groot hoofd met leeuwenmanen, een door de pokken geschonden geniaal leelijk gelaat, maar met voorname trekken en bliksemende oogen — trok aller aandacht." Als jongeling toonde hij een onbuigzaam karakter en met zijn vader, die zeer streng tegen hem optrad, kwam hij op slechten voet; trouwens, meermalen wekte hij diens rechtmatige ergernis op door zijne duels en zijn zucht tot spel. Toch bleek weldra, dat er iets buitengewoons in hem stak. Toen hij ingelijfd werd bij een expeditiecorps naar Corsica, won hij door zijne onvermoeidheid en rechtvaardigheid de achting van zijne superieuren, de liefde van zijne soldaten. Thans besloot de vader zich met zijn zoon te verzoenen, maar eerst wilde hij van zijn broer het oordeel over hem

1 Naar Jobisskn e. a.