is toegevoegd aan je favorieten.

De roede des Heeren over Neerlandsch volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

cadnezar weggevoerd had, en toen die vaten ingebracht waren, dronk hij wijn uit de zeiven, en prees de gouden, zilveren en aarden vaten, die noch zien noch hooren kunnen.

Daar in zijn vreugde wordt hij opeens gestoord; daar komt aan de wand des muurs, tegen het licht des kandelaars, een vinger die schrijft. Belsazar's glans verandert. Zijn lendenen worden los. Zijn knieën stieten tegen elkander. Verschrikking en vreeze. Daar wordt al de vreugde gestoord. Daar was het feest gedaan, door eenen vinger die daar schrijft.

En die vinger, toehoorders, heeft in Nederland den len Augustus ook geschreven, toen door geheel ons land kwam een oproeping om 15 lichtingen onder de wapenen, toen alle klokken begonnen te luiden. Het is alles nog levendig in het geheugen. Alle feesten stonden stil. Op vele plaatsen werd gelast: dit jaar geen kennis. O ! die vinger Gods die schreef dat Gods langmoedigheid ten einde was, daar wij alle zegeningen in alle zonden doorbrachten, als weelde goddeloosheid, vloeken, bals, comedièn, schouwburgen, sabbatschenden, hoogmoed en Godvloeken, Godsmiskenning zoowel bij overheid als bij onderdanen.

Zoowel predikant als leden hebben God verlaten. Toen die vinger schreef, stond de vreugde in ons land stil, velen schreiden, velen stonden met bedroefde aangezichten.

Nu zeide de koningin tegen Belsazar: O ! Koning leef in eeuwigheid, laat u niet bedroeven, daar is een man in uw koningrijk, die knoopen kan ontbinden, en in wien woont de geest der heilige Goden, bij hem is gevonden in de dagen uws vaders ; licht en verstand, nu, laat hij geroepen worden.

Als de goddeloozen geen raad meer weten, dan moeten dikwijls de Godvreezenden komen. Als de goddelooze op sterven ligt, of zeer ziek is, o ! roep dan de Godvreezende. ♦ O, kon hij nog eens bidden. Ja, want o dte eeuwigheid.

Toen het vorige jaar overal feest was, dat gevierd werd met vreemde kleeren, God miskenning en goddeloosheid; werd dit feest gevierd door de wereld en Godsdienstige menschen, maar de Godvreezenden deden hier niet aan mede, want die kunnen dit niet doen.