is toegevoegd aan uw favorieten.

De verborgenheid des geloofs ontsloten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111

Felix gestalte zijn en zeggen: ik zal naar Christus hooren, als het mij beter gelegen komt.*

5. Sommigen zullen heden in de gesteldheid van Bileam zijn, die begeeren den dood des oprechten te sterven en, dat hun einde zij gelijk het zijne, die nochtans niet begeeren, het leven des rechtvaardigen te leven. Doch ik zeg u, dat gij nooit den dood des rechtvaardigen zult sterven, indien gij het leven des rechtvaardigen niet leeft.

6. Er zullen sommigen van u heden hier zijn, naar ik hoop, die ten minste nog met Agrippa zullen willen zeggen: »Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.» O, tot u zeg ik: neem toch ten spoedigste dat woord *bijna* weg en zet er tgansckelijkt voor in de plaats en zegt: »0, dierbare Christus, Gij hebt mij ganschelijk overreed, een Christen te worden.* Echter, indien gij niet verder komt, dan smeek ik u, toch zoover te komen, dat gij uit moogt roepen: »ik ben bijna overreed, Christus, de groote Zaligheid, te omhelzen,* Het mocht eens zijn, dat gij eerlang verder komen mocht.

7. Er zullen hier heden sommigen zijn, die als Judas Christus zouden willen verraden voor dertig zilverlingen, ja, sommigen zouden Christus, den hemel, om hun afgoden en alles te sparen, wel voor minder dan dertig stukken zilvers verkoopen.

8. Ik denk, dat er heden ook velen hier zijn van het onheilig gestel vim Ezau, die hun eerste geboorterecht voor een schotel moes willen verkoopen. Wilt gij uzelven wel de vraag stellen: »Ben ik die mensch die mijn eerstgeboorte voor een schotel moes wil geven?* Zegt mijn hart: »Ik zal mijn eerstgeboorte verkoopen, omdat ik uitgehongerd en den dood nabij ben, wat voordeel zou de eerstgeboorte mij aanbrengen ? Ik weet, dat er heden niet weinig zulken hier zijn. Daarom smeek ik u, dat gij u wilt onderzoeken, wat uw gesteldheid is. O, zal de groote zaligheid, die gij zoolang verwaarloosd hebt, ook heden door u licht geacht worden en zal er niemand zijn. die haar wil omhelzen? O, onderzoekt u met eerbied en ontzag, opdat niet de toorn des Allerhoogsten u achtervolge.

Laat ik u de volgende zeven zaken ter overweging voor-