Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

496

BIBLIOTHEEK VAN „WOORD EN BEELD"

Het was een wonderlijke tijd waarin hij leefde, waar moest dit alles op uit loopen? peinsde de makelaar. En welke rol speelde hij in dit verwikkeld drama, hij, die immers ook een kettersche, die Heiwig liefhad; hij, die op eenmaal uit zijn stookhuis en uit zijn specerijhandel gèkomen was om tegenover den machtigsten man van Brabant te staan; hij die nimmer andere begeerten had gekend dan zich te verdiepen in de Spagirische wetenschap, en in den stand der sterren die hem den horoscoop van zijn handelsspeculaties deden maken?

Hij dacht aan den dood des Pausen. Ook diens ster had hij, nog twijfelende aan hare beteekenis, zien ondergaan. De sterren bedrogen niet wie hare spraak verstond.'.. Zou het nü met de macht van den kettermeester, Paus Adriaan's vriend, misschien spoedig op een einde loopen?

Meester Kurz peinsde, of hij, zoo dit niet geschiedde, tenslotte toch niet gebruik zou maken van hetgeen hem omtrent den inquisiteur bekend was, om hem bij de Landvoogdesse te verklagen. Was het niet goed dézen gevaarlijken man indien het kón geschieden, de macht te ontnemen om anderen kwaad te doen?

Na twee uur was hij halverwege en de Sint-Rombout Van Mechelen in 't gezicht. Hij matigde den draf van zijn dier, en overlegde wat hij doen zou: trachten thans bij de Landvoogdesse gehoor te verkrijgen, of dit uitstellen tot later. Daartoe besloot hij. In de stadsherberg tegenover het Schepenhuis liet hij zijn dier brood en water voeren; zelf volstond hij met een kroes bier; zijn knapzak was van brood wèlvoorzien. Slechts kort was zijn vertoef; hij wilde tegen den namiddag in Antwerpen zijn; nog vóór de avond viel zouden de vrienden van Meester Wallestin Het Steen en dan ook Antwerpen kunnen verlaten, tenzij ze het wagen durfden de bevelen te weerstreven. De lastbrief van den inquisiteur, aan den Schout gericht, hield mèt hunne vrijlating, het bevel in, de verdachten buiten de banne van het Hof van Brabant uit te wijzen; er viel niet aan te twijfelen of Hèer Nikolaas zou zich daaraan houden. Meester Kurz verweet zich zelf op dezen oogenblik dat hij hiermede tevreden was geweest; waarschijnlijk zou Monsieur Van der Hulst méér hebben gegeven, indien de makelaar slechts meer gevraagd had... Maar mogelijk

Sluiten