is toegevoegd aan je favorieten.

Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

300

VI DE MIDDELEEUWEN

In den Hemel begint nu, veel uitgebreider dan in het Maastrichtsch Paaschspel, de strijd voor Gods rechterstoel tusschen Ontfermigheid, Gerechtigheid en Waarheid, over de verlossingsvraag, naar de bekende fictie van den heiligen Bernard van Clairveaux. Waarheid verklaart dat er iemand zal moeten gevonden worden, bereid voor het menschdom te sterven. En om de hoorders te sterker onder den indruk te brengen van de beteekenis van het offer van Gods zoon, wordt ons eerst getoond hoe geen der heilige Engelen, op het smeeken van Ontferming, bereid is den dood voor het menschdom te ondergaan. Zoo keert deze weer tot God, die dan zijn zoon raadpleegt; en die zoon, hoewel niet gretig, wil zich toch niet aan den plicht onttrekken, indien het Recht dit vergt. Het eind is dat Vrede en Gerechtigheid elkander kussen, en allen in een met ietwat mystiek gedrenkte verheerkjking van God en den Zoon dit dispuut, dat toch in geestelijken zin dramatisch is, omdat het over de volgende handeling beslist, besluiten.

Het spel keert nu terug tot de aarde en geeft ons vervolgens te zien en te hooren: Joachim over de onvruchtbaarheid zijner vrouw Anna door den Bisschop (l) en de Priesters gehoond en uit den tempel verjaagd; — Gods opdracht aan den Engel hem te gaan troosten met de voorspelling dat zijn vrouw hem nog een „zalig kind" zal baren; de verschijning van den Engel aan Joachim, met deze aankondiging. De buren over Anna's onvruchtbaarheid; Anna's dankzegging om haar zwangerschap; Joachims vreugde (gelukkig uitgedrukt) om de geboorte van zijn dochtertje. — Overleg met de Priesters over den naam er aan te geven; verschijning van een Engel, die den