is toegevoegd aan uw favorieten.

Huwelijken van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 Huwelijksbevoegdheid van vreemdelingen.

Is toch zulk een huwehjk voltrokken, dan kan dit geene nietigheid van het huwehjk tengevolge hebben in andere landen, dan dat waar het huwelijk is voltrokken. (Art. 2.)

Het verdrag geldt niet voor h. t. 1. te voltrekken huwelijken van personen, welke geen van beiden onderdaan zijn van een der verdragsstaten (b.v. Franschen).

Geen der verdragsstaten verbond zich tot toepassing van eene wet, welke niet is die van een der verdragsstaten. (Art. 8.)

Valt een huwehjk te voltrekken van onderdanen van eenigen niet

tot dit verdrag toegetreden Staat b.v. van een Engelschman en eene

Bussin, dan kan van hen niet worden geëischt eene verklaring als van

artikel 4.

Men bedenke wel, dat ook voor zulke vreemdelingen, voor wat den persoonlijken staat en hunne bevoegdheden betreft, hunne nationale wet gelden moet; zie de artikelen 9, j°. 6 der Wet van 15 Mei 1829, St.bl. no. 28, houdende Algemeene Bepalingen van Wetgeving, enz.; die leer is jurisprudentie geworden blijkens verschillende arresten van den Hoogen Raad. (1907, 31 Mei, 13 Dee. enz.)

Overigens vindt, men autoriteiten in of van andere landen dan verdragsstaten wel geneigd, verklaringen overeenkomstig met die van art. 4 van het verdrag, te vragen en des verlangd af te geven.

Trouwens reeds vóór dat dit Verdrag tot stand kwam, werden in het buitenland verklaringen omtrent huwelijksbevoegdheid verlangd.

Het bepaalde in art. 8 Huwelijks-verdrag bevatte m. i. geen verbod om te voldoen aan het verzoek om de verklaring af te geven ten behoeve van een in Oostenrijk te voltrekken huwehjk.

Hierna volgt eene mij ter inzage verstrekte verklaring, afgegeven ten behoeve van het huwelijk van een Britsch onderdaan in Frankrijk voltrokken.

Je soussigné solicitor prés la Cour Suprème

de Judicature en Angleterre

Certifie

que d'après la loi anglaise, tout sujet Britanique qui a atteint 1'age de 21 ans accomplis est majeur, et n'étant pas aliéné, ou autrement incapable, peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère ou d'aucune autre personne.

Que d'après les pièces et renseignements qui m'ont été fournis M. ...... a capacité de contracter un mariage valable.

Qu'il n'existe aucun moyen par lequel la publication officielle du mariage projété peut avoir lieu en Angleterre.

Qu'aucunes publications ne sont exigées en Angleterre pour le mariage d'un sujet anglais a Fétranger.

Déb vré h