is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsch gemeenterecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

Maar er zijn grenzen. En dat men zich daarvan somtijds niet bewust schijnt te zijn, is maar al te waar.

Een andere fout van het tegenwoordige stelsel is deze, dat over het algemeen den ingezetenen geen kennis van de aangelegenheden der gemeente wordt bijgebracht met het oog op die kennis zelve, maar dat zij slechts juist zóóveel vernemen, als noodig is om een bepaalde meening over het beleid van het gemeentebestuur, in het algemeen of in een of ander bepaald geval, te verdedigen.

Het bijbrengen van kennis wordt geheel en al ondergeschikt gemaakt aan het eigenlijke doel, den strijd voor 'de eigen politieke overtuiging.

Wanneer men daarom in plaats van onze schijnopenbaarheid, waarbij het eigenlijke werken van het bestuursorganisme voor 99 procent der bevolking absoluut verborgen blijft, eene wezenlijke publiciteit wü, waarbij het voor elk behoorlijk ontwikkeld mensen mogelijk is zich omtrent de aangelegenheden der gemeente een eigen oordeel te vormen, zal het noodig zijn dat de gemeentebesturen zelve het licht ontsteken gaan. De gemeenten zelf moeten tot de menschen komen, niet met dikke, door slechts enkelen gelezen verzamelingen van gegevens, maar met heldere, in den goeden zin des woords populaire beschrijvingen van de inrichtingen der gemeente; met onpartijdige, duidelijke en volledige uiteenzettingen van haar geldelijken toestand, met studies over den gezondheidstoestand en de middelen ter verbetering; over sociale aangelegenheden; over aanleg en uitbreiding der gemeente; over alles wat geschieden moet, wat geschieden kan en wat uit geldgebrek ongedaan moet blijven ]).

') De vraag of men er op deze wijze op den duur in slagen zal om de gemeentebesturen en de bevolking meer met elkaar in contact te brengen dan tot dusver; de vraag ook, of daarvoor misschien andere en betere middelen zijn aan te geven, blijft hier verder buiten beschouwing. Genoeg zij vast te stellen, dat wanneer men daarin op den duur niet slaagt, men wel zal doen de geheele leer van het vertegenwoordigend stelsel overboord te zetten, tenzij men meent, dat het politiek sentiment der bevolking of iets dergelijks — hoe vager hoe liever '— voldoende is om haar den koers te doen aangeven ook voor de behandeling van onbegrepen zaken.