is toegevoegd aan uw favorieten.

Scheeps-hygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

beteekenis eener goede proviandeering meer of minder ilusoir worden, wanneer men genoodzaakt is, gedurende een lange periode gesteriliseerd voedsel aan de scheepsbevolking te verstrekken.

De epidemieën, zoo mag men zewel noemen, van enteritisachtige afwijkingen aan boord van de Patria en de Kawi liggen ons nog versch in het geheugen; en zoolang de scheepsarts niet in staat is, de oorzaak van de daarmede gepaard gaande ziekteverschijnselen op te sporen en te illumineeren, zal hij het beste doen met gesteriliseerd voedsel te verstrekken.

Dan doet zich onmiddellijk de vraag voor: hoe kan men onder dergelijke omstandigheden op eenigerlei wijze in de vitaminen-behoefte in 't bijzonder van kinderen en van hen die veel inspannenden arbeid aan boord hebben te verrichten, op doelmatige wijze voorzien?

Alvorens tot de beantwoording van deze vraag over te gaan, moet eerst een kort overzicht volgen van de belangrijkste avitaminosen, niet zoo zeer om het klinisch ziektebeeld te schetsen, dan wel om de voornaamste punten te belichten, die den weg banen voor den scheepshygiënist, om deze ziekten te kunnen voorkomen.